საჯარო დაწესებულებები

ნაპოვნია 82 საჯარო დაწესებულება, რომლის სახელწოდება იწყება ასოთი ‘ს’

აგრეთვე სახელდებული, როგორც საცდელი.
1 მოთხოვნა.

ვერ იპოვე დაწესებულება?