მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია

მოიძებნა 439 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სკოლებში გამოძახებული სასწრაფო თათია მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია საქსტატს არ აქვს. პატივისცემით, მარიამ ყაველაშვილი დეპარტამენტის უფროსი საე...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Tatia sadzaglishvili თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების უფლებების დარღვევის ფაქტების სტატისტიკა წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ქუთაისში მოგესალმებით, ბმულის სახით გიგზვანით წერილს გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 Refer...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: სალომე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები თქვენს მიერ გამოგზავნილ წერილზე რეაგირებისთვის აუცილებელია : 1. განცხადება 2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 3. მინდობილი პირის არსებობის შემთხვე...
საჯარო დაწესებულება: დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: სალომე თარიღი: .
უარყოფილია.
2021 - 2023 წლების გამოსახლებების სტატისტიკა მოგესალმებით, სააღსრულებო წარმოების დაწყების მიზნით დოკუმენტაცია, ასევე, ნებისმიერი წარმოების (მათ შორის, სააღსრულებო წარმოება, გამარტივებული წარმოება,...
საჯარო დაწესებულება: აღსრულების ეროვნული ბიურო მოთხოვნის ავტორი: ალექსანდრე ქეშელაშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.
პაპილომა ვირუსით დაავადებულთა რაოდენობა, საქართველოში დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი  მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99. 0198 ცხელი ხაზი: 116001 [1...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: სულიკო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
პაპილომა ვირუსით დაავადებუკთა სტატისტიკა გიგზავნით განაცხადის ნიმუშს.  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი  მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: სულიკო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საქართველოში პაპილომა ვირუსით დაავადებულთა რაოდენობა მოგესალმებით სულიკო, საჭიროა მოგვმართოთ ოფიციალური სახის წერილით, რომლესაც ექნება თქვენი მხრიდან ხელმოწერა.  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრ...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: სულიკო თარიღი: .
უარყოფილია.
საწვავის ხარჯები გთხოვთ   წერილი გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 29 დადგენილების შესაბამისად (წერილი გამოგზავნეთ ხელმოწერილი და დაურთეთ პირადობის ასლი...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლელა თარიღი: .
უარყოფილია.
გამარჯოა, გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია ბოლო 3 წლის განმავლობაში ალკოჰოლური და ნარკოტიკული თრობის ქვეშ ჩადენილი დანაშაულთა სტატისტიკასთან დაკავშირებით საქართველოს მასშტაბით წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთევან ავლოხაშვილი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება მოგესალმებით,  არსებულ განცხადებას გთხოვთ თან დაურთოთ პირადობის მოწმობის დამადასტურებელი მოწმობის ორივე მხარე.  პატივისცემით ,  [1]1676024512408...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინო ცქვიტიშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.
სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა 2018-2023 წლებში   მოგესალმებით, მომართვა უნდა შეცვალოთ  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის ბატონ დიმიტრი ბერიძის სახელზე და კვალიფიციური ელექტრონული...
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: ანი თარიღი: .
უარყოფილია.
თბილისის სატრანანსპორტო საშუალების სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, დააკონკრეტოთ რა სახის სტატისტიკას ითხოვთ (სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით - მეტრო, ავტობუსები, ს...
საჯარო დაწესებულება: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მოთხოვნის ავტორი: Mari თარიღი: .
უარყოფილია.
სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა 2018-2023 წლებში ქალბატონო ანი, სტატუსშეჩერებულ სტუდენტთა შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებლად  უნდა მიმართოთ სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას. პატივისცე...
საჯარო დაწესებულება: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ანი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სმენის აპარატების მოთხოვნის რაოდენობა 04 დეკემბერი 2023 MOH 4 23 01292663 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს დირექტორს ქალბატონ რუსუდა...
უარყოფილია.
ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოყოფილი საახალწლო ბიუჯეტი გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 29 დადგენილების  საფუძველზე გთხოვთ დაურთოთ თქვენი პირადობის ასლი პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ══...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: გვანცა თარიღი: .
უარყოფილია.
ონლაინ სივრცეში ძალადობის სტატისტიკა წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ტემპერატურის სტატისტიკა გიდასტურებთ წერილის მიღებას. მადლობა, ელენე ნოდია
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: გარემოს ეროვნული სააგენტო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
უარყოფილია.
სტატისტიკა წინასწარი გაფრთხილების სისტემებისა და ჰიდრომეტეოროლოგიური ინფრასტრუქტურის განვითარების შესახებ ქალბატონო ლიზი, გიგზავნით პასუხს თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. 13 ოქტომბერი 2023 MRDI N 01/2095 საქართველოს მოქალაქე ლიზი გოგოლა...
საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები 2021-2023 вс, 24 сент. 2023 г. в 14:39, ნინო <[1][მოთხოვნის #2866 ელ-ფოსტა]>: მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფო...
საჯარო დაწესებულება: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
კლიმატ-ტექნოლოგიებისა და ბიზნესების სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენი წერილი გატარდა კანცელარიაში - N 1246 პატივისცემით,         1525 (995) 32 296 00 10   უზნაძის 18. 0102 თბილისი, საქართ...
საჯარო დაწესებულება: აწარმოე საქართველოში მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სათბური გაზების ემისიები - სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება. გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურენობის სამინისტროს N7881/01 წერილს ნინო კვანტალიანი საქმისწარმოე...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სტატისტიკა განახლებადი ენერგიის შესახებ გიდასტურებთ მიღებას. მადლობა, ელენე ნოდია
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სახელმწიფო ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით განკარგვა მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.

გამოიწერე ეს მოთხოვნები