საჯარო დაწესებულება

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

19 მოთხოვნა
სსიპები და ააიპები გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 29 დადგენილების საფუძველზე გთხოვთ გამოგზავნოთ პირადობის ასლი პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ══════...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
განხილვაშია.
საწვავის ხარჯები გთხოვთ   წერილი გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 29 დადგენილების შესაბამისად (წერილი გამოგზავნეთ ხელმოწერილი და დაურთეთ პირადობის ასლი...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლელა თარიღი: .
უარყოფილია.
მიუსაფარი ცხოველების ევთანაზია ვადასტურებ წერილის მიღებას  პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლელა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოყოფილი საახალწლო ბიუჯეტი გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 29 დადგენილების  საფუძველზე გთხოვთ დაურთოთ თქვენი პირადობის ასლი პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ══...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: გვანცა თარიღი: .
უარყოფილია.
საჯარო ინფორმაცია გთხოვთ განცხადება გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 29 დადგენილების შესაბამისად პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ═════════...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: შორენა თარიღი: .
უარყოფილია.
გორის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა გთხოვთ  განცხადება გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 29 დადგენილების შესაბემისად პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ════════...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
გორის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 გთხოვთ  განცხადება გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 29 დადგენილების შესაბემისად პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ════════...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
გორის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო გთხოვთ  განცხადება გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 29 დადგენილების შესაბემისად პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ════════...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
გორის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. გთხოვთ  განცხადება გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 29 დადგენილების შესაბემისად პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ════════...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები გამარჯობა,  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები გთხოვთ   განცხადება გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  N 29 დადგენილების შესაბამისად (დაურთეთ თქვენი პირადობის ასლი) პატივისცემით, გორი...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი გთხოვთ   წერილი გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  N29 დადგენილების შესაბამისად პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ═══════════...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
უარყოფილია.
გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ გთხოვთ წერილი გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  N 29 დადგენილების შესაბამისად პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ════════════...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
გორის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ გთხოვთ   წერილი გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  N29 დადგენილების შესაბამისად პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ═══════════...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები \გამარჯობა,  გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ პირადობის მოწმობის ასლი, როგორც დადგენილებაშია  მითითებული.  გიგზავნით დადგენილებას საჯარო ინფორმაციის ელექტრონ...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სოციალური დახმარების პროგრამების სტატისტიკა გეთანხმებით, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: გორის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Teona Tomashvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო ინფორმაციის რაოდენობა გთხოვთ განცხადება გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს N 29 დადგენილების შესაბამისად  პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ═══════...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: შორენა თარიღი: .
უარყოფილია.
2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიღებული  აქვს  დადგენილება N29, 13.04.2018 "საჯარო ინფორმაციის პროაქტიუ...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
უარყოფილია.
2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა. გთხოვთ განცხადება გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების   და მასში მითითებილი   დანართის (განაცხადის ფორმა)  შესაბამისად. პატივ...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: თაკო ზაზარაშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?