აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

- დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების რამდენი პროგრამა არსებობს;
- 2023 წლის მონაცემებით, აფხაზეთიდან რამდენი დევნილი პირი და დევნილი ოჯახია რეგისტრირებული საქართველოში. ასევე, აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მომაწოდოთ ჩაშლილად რეგიონების მიხედვით;
- რამდენი ოჯახი არის გრძელვადიანად განსახლებული, რამდენ ოჯახს აქვს დადგენილი წესით შევსებული განაცხადი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მოთხოვნით;
- რამდენ ოჯახზე არის ადმინისტრაციული დაპირება გაცემული პირველივე შესაძლებლობისთანავე საცხოვრებლით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით;
- სტატისტიკური მონაცემები საცხოვრებლით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, რამდენი ოჯახი იქნა უზრუნველყოფილი 2010 წლიდან 2024 წლამდე არსებულ პერიოდში.

პატივისცემით,

სალომე

Info IDP, დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

თქვენს მიერ გამოგზავნილ წერილზე რეაგირებისთვის აუცილებელია :
1. განცხადება
2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
3. მინდობილი პირის არსებობის შემთხვევაში, ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა.

P.S. დოკუმენტაციის გარეშე, თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვას (ინფორმაციის მოძიებას, მოთხოვნას) მსვლელობა არ მიეცემა.

   პატივისცემით,  
                                                                                                                                                                                                 
   სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა
   და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის 
   სააგენტო

ციტატირებული სექციების ჩვენება