მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 9)

მოიძებნა 2957 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

პირველკლასელი მოსწავლეების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში გაცნობებთ, რომ თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა N 15122/23 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომსახურებისა და პირველადი რეაგირების დეპ...
საჯარო დაწესებულება: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: გიორგი ხურციძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ხელყოფისა და კიბერდანაშაულის შემთხვევები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს გენერალური პროკურატურა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავტორი: ანი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კონსტიტუციის 15-ე მუხლთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოში შესული საჩივრების სტატისტიკა გაცნობებთ, რომ თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა N15074/23 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომსახურებისა და პირველადი რეაგირების დეპა...
საჯარო დაწესებულება: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: ანანო კეკელიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ტყის ხანძრების, მეწყრებისა და წყალდიდობების სტატისტიკა საქართველოში გთხოვთ დამიდასტუროთ წერილის მიღება პატივისცემით, ლია  გუმბერიძე   სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო ადმინისტრაციული სამსახური საქმისწარმოების ს...

Attachment .xlsx Attachment 1995 2022.xlsx

საჯარო დაწესებულება: გარემოს ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ხატია თორდუა თარიღი: .
წარმატებული
სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა 2018-2023 წლებში   მოგესალმებით, მომართვა უნდა შეცვალოთ  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის ბატონ დიმიტრი ბერიძის სახელზე და კვალიფიციური ელექტრონული...
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: ანი თარიღი: .
უარყოფილია.
თბილისის სატრანანსპორტო საშუალების სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, დააკონკრეტოთ რა სახის სტატისტიკას ითხოვთ (სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით - მეტრო, ავტობუსები, ს...
საჯარო დაწესებულება: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მოთხოვნის ავტორი: Mari თარიღი: .
უარყოფილია.
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ რეგისტრირებული ბიზნესი შიდა ქართლში მოგესალმებით ქალბატონო ლელა, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში წარმოდგენილი №01/21860 მომართვის პასუხად გიგზავნით წერილს № 14002. გთხოვთ, დაგვიდა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლელა თარიღი: .
წარმატებული
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ უძრავი ქონების რეგისტრაციის სტატისტიკა 2004-2023 წლებში მოგესალმებით ქალბატონო ანი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში წარმოდგენილი თქვენი მომართვის (რეგისტრაციის №01/15698) პასუხად, გიგზავნით წერილს № 13...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ანი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ეროვნული სატყეო სააგენტოს საწვავის ხარჯები 2015-2023 წწ. მოგესალმებით, ეროვნული სატყეო სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ეროვნული სატყეო სააგენტო ავტორი: ზურაბ ყურულიშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ზურაბ ყურულიშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოგესალმებით, გიგზავნით თქვენს მიერ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის პასუხს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. წერილის ნომერი: 01-121233401 თარიღი: 06/12/202...

Attachment 2021.xls Attachment 2022.xls

საჯარო დაწესებულება: ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
წარმატებული
ავარიული სახლებისთვის გამოყოფილი თანხების ოდენობა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და სა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნინი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რეკლამა და მედია მოგესალმებით, გიგზავნით სსიპ „იუსტიციის სახლის“ მიერ მომზადებულ საპასუხო წერილს,  სსიპ "იუსტიციის სახლის" მიერ 01.01.2023 წლიდან - 01.04.2023 წლამდე...
საჯარო დაწესებულება: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: ავთანდილ ზარნაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა 2018-2023 წლებში ქალბატონო ანი, სტატუსშეჩერებულ სტუდენტთა შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებლად  უნდა მიმართოთ სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას. პატივისცე...
საჯარო დაწესებულება: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ანი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოგესალმებით ბატონო გიორგი, გიგზავნით პასუხს თქვენს მიერ მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციაზე. გთხოვთ დაგვიდასტუროთ წერილის და თანდართული ფაილების მიღება....
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
წარმატებული
სმენის აპარატების მოთხოვნის რაოდენობა 04 დეკემბერი 2023 MOH 4 23 01292663 სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს დირექტორს ქალბატონ რუსუდა...
უარყოფილია.
საჯარო დაწესებულება: აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
წარმატებული
საჯარო დაწესებულება: ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო დაწესებულება: დაცული ტერიტორიების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
წარმატებული
რეგისტრირებული კერძო საკუთრების საზღვრები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავტორი: ზაზა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2024 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაბა მანგლისში გამარჯობა, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება პატივისცემით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მისამართი: ქ.თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. #34 წერილის ნომ...
საჯარო დაწესებულება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: prezident თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
2022 წელს ტენდერის სახით დრონებზე გახარჯული თანხების სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენი წერილის რეგისტრაციის ნომერია-197041/01. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ══════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: გიორგი ბარაბაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოყოფილი საახალწლო ბიუჯეტი გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 29 დადგენილების  საფუძველზე გთხოვთ დაურთოთ თქვენი პირადობის ასლი პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ══...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: გვანცა თარიღი: .
უარყოფილია.

გამოიწერე ეს მოთხოვნები