საჯარო დაწესებულება

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

162 მოთხოვნა

(page 6)

ატმოსფერული ჰაერი და ტრანსპორტის ზემოქმედება გარემოზე გამარჯობა მაკა, თქვენი მოთხოვნის საფუძვეზე, გიგზავნით საქსტატში არსებულ ინფორმაციას ცხრილების სახით. ასევე დამატებით გიგზავნით ლინკებს სადაც შეუძლი...

Attachment .xlsx Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მაკა ცერცვაძე თარიღი: .
წარმატებული
უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა საქართველოში, მონახულებულ რეგიონებში დახარჯული თანხის მიხედვით მოგესალმებით, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციუ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საქართველოში კერძო სექტორში დასაქმებულების სტატისტიკა, მიღებული განათლების დონის მიხედვით მოგესალმებით, მსურს გამოვითხოვო ბოლო რამდენიმე წლის სტატისტიკა, კერძოდ, 2018,2019,2020, 2021 წლების, კერძო სექტორში (ბიზნესში) დასაქმებულთა რაოდენობა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Salome Nikfi თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა განაწილება ფაკულტეტების მიხედვით ნენე მოგესალმებით,   აღნიშნული ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ შემდეგ ბმულზე: [1]https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/61/umaghlesi-ganatleba...

Attachment studentTa miReba umaRles saganmanaTleblo dawesebulebebSi qveprogramebi g....xlsx Attachment studentTa miReba umaRles saganmanaTleblo dawesebulebebSi qveprogramebi g....xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ნენე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
დასაქმებულთა ხელფასები მოგესალმებით, დიახ 2021 წლის 3 კვარტლის მონაცემებით მთავრდება... 4 კვარტლის მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება მიმდინარე წლის 18 მარტს.ამასთანავე გაცნობებ...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Nino თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
დასაქმების სტატისტიკა მოგესალმებით, მსურს გამოვითხოვო მონაცემები საქართველოში დასაქმების მაჩვენებელზე ასაკის, სქესის და მიღებული განათლების მიხედვით 2010-2020 წლებისთვის....
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქ. თბილისის მოსახლეობის რიცხოვნობის სტატისტიკა ანა მოგესალმებით, გიგზავნით ქ. თბილისის მოსახლეობის რიცხოვნობას ასაკის, საქალაქო-სასოფლო დასახლებების და სქესის მიხედვით 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
დასაქმებულთა ხელფასები მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია დასაქმებულთა საშუალო ხელფასების შესახებ : 2021- 2022 წლის მონაცემების მიხედვით- ჩაშლილი სქესისა და საქმიანო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Nino თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით დასაქმებულების რაოდენობა მოგესალმებით, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციულ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: მურიკა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა განაწილება ფაკულტეტების მიხედვით მოგესალმებით, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ნენე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მოსახლეობის განათლების დონე რეგიონების მიხედვით ნინო მოგესალმებით, გიგზავნით, 10 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის რიცხოვნობას რეგიონების, სქესის, განათლების მიღწეული დონის და საქალაქო-სასოფლო დასახ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ნინო სარიშვილი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
სიკვდილიანობის სტატისტიკა მოგესალმებით, 2021 წლის მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება მარტის ბოლოს. პატივისცემით, მარიამ ყაველაშვილი დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სტრატეგიუ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Nika Nasrashvili თარიღი: .
წარმატებული
შინ შრომა მოგესალმებით, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: მარიოტო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მასწავლებელთა საშუალო წლიური ხელფასი მოგესალმებით, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საჯარო ინფორ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: მარიამ ხუხუნაშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ინფორმაცია მსჯავრდებულთა შესახებ ბატონო ლევან,     გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილები.     საუკეთესო სურვილებით,       [1]logo_geo ლია ჩარექიშვილი სამმართველოს უფროს...

Attachment msjavrdebulTa raodenoba asakisa da skesis mixedviT.XLS.xls Attachment msjavrdebulTa raodenoba sasjelis RonisZiebebis mixedviT.XLS.xls

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: levan თარიღი: .
წარმატებული
რეგისტრირებულ განქორწინებათა რაოდენობა გამარჯობათ,   სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან გაწუხებთ. თვენი სახელი რომ მომწეროთ სრულად, საპასუხო წერფილისთვის მჭირდება.     პატივისცემით...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: M.khidesheli თარიღი: .
წარმატებული
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში განთავსების სტატისტიკა მოგესალმებით, გიგზავნით საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდის გენდერული პორტალის ლინკს, სადაც განთავსებულია მოთხოვნილი ინფორმაცია. http://gender.geostat.ge...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: M.khidesheli თარიღი: .
წარმატებული
ქალთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი ნინო მოგესალმებით, გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. პატივისცემით, მარიამ ყაველაშვილი დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სტრატეგიული დაგეგმ...

Attachment .xlsx Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ნინო ტალიკაძე თარიღი: .
წარმატებული
უძრავი ქონების გაყიდვები ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით   გთხოვთ გაეცნოთ ქვემოთ მოწერილს.   პატივისცემით,   მარინა გოგოლაძე     From: Marina Gogoladze [mailto:[...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Nino თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
Annual Import-export value from the Russian Federation by means of land (Kazbegi Boarder), Inflation Rate (CPI), GEL/USD Exchange Rate, distribution of vehicles crossing the Kazbegi boarder. ნინო მოგესალმებით, გიგზავნით ლინკს, სადაც განთავსებულია ინფლაციის მონაცემები: https://www.geostat.ge/en/modules/categories/26/cpi-inflation ასევე გ...

Attachment Import Country 1995 2021.xlsx Attachment Export Country 1995 2021.xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ნინო სარიშვილი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მოსახლეობის სტატისტიკა ბატონო ლევან, გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ სტატისტიკურ ინფორმაციას. გთხოვთ დამიდასტუროთ ინფორმაციის მიღება.     პატივისცემით,   [1]log...

Attachment .xlsx Attachment .xlsx Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: levan თარიღი: .
წარმატებული
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულებების სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცის სიძულვილით მოტივურებული დანაშაულებების და სიძულვილის ენის შესახებ 2020-2021 წლებში. პატივისცემით, ილო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ილონა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მეცნიერული კვლევების სტატისტიკა ნინო მოგესალმებით, თქვენი მოთხოვნის საფუძველზე გაცნობებთ, რომ მეცნიერული კვლევების 2021 წლის სტატისტიკური მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება 2022 წლის ნოე...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ნინო ტალიკაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
პიროტექნიკით დაზარალებულთა სტატისტიკა მარიამ მოგესალმებით, თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია საქსტატს არ აქვს. პატივისცემით,
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მარიოტო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
მოსახლეობის რიცხოვნობის სტატისტიკა ქალბატონო ნინო, გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ სტატისტიკურ ინფორმაციას. გთხოვთ დამიდასტუროთ ინფორმაციის მიღება.   პატივისცემით,   [1]logo_...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ნინო კეჟერაშვილი თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?