საჯარო დაწესებულება

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია

18 მოთხოვნა
3 სოფლის წლიური ბიუჯეტი და განხორციელებული პროექტები გთხოვთ ,დაგვიდასტუროთ მიღება მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 34-3423223124 თარიღი: 11/08/2023 ადრესატი: გვანცა გიგაური პირადი ნომერი:...
საჯარო დაწესებულება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: გვანცა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ნადარაანთკრის 2019-2023 წლების წლიური ბიუჯეტი და განხორციელებული პროექტები გთხოვთ ,დაგვიდასტუროთ მიღება მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 34-342322326 თარიღი: 11/08/2023 ადრესატი: გვანცა გიგაური პირადი ნომერი:...
საჯარო დაწესებულება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: გვანცა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მცხეთის მუნიციპალიტეტის დემოგრაფიული სურათი მოგესალმებით საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. უკაცრავად, მაგრამ დროის მიხედვით 3 სოფლის ბიუჯეტი და ნავდარაანთკარში განხორციელებული ინ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: გვანცა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მცხეთის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. მიღებულია: რეგისტრაციის N19/342311424-34  თარიღი: 24.04.2023 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია ════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მცხეთის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 გთხოვთ ,დაგვიდასტუროთ მიღება მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 34-342313958 თარიღი: 19/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი:...
საჯარო დაწესებულება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
მცხეთის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები მიღებულია: რეგისტრაციის N19/34231148-34  თარიღი: 24.04.2023 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია ═════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მცხეთის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო მიღებულია: რეგისტრაციის N19/342311422-34  თარიღი: 24.04.2023 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია ════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მცხეთის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა გთხოვთ ,დაგვიდასტუროთ მიღება მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 34-342312830 თარიღი: 08/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი:...
საჯარო დაწესებულება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
მცხეთის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია გთხოვთ ,დაგვიდასტუროთ მიღება მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 34-3423135278 თარიღი: 15/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი...
საჯარო დაწესებულება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
მცხეთის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები გთხოვთ ,დაგვიდასტუროთ მიღება მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 34-342313061 თარიღი: 10/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი:...
საჯარო დაწესებულება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მცხეთის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ გთხოვთ ,დაგვიდასტუროთ მიღება მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 34-342313070 თარიღი: 10/05/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 010...
საჯარო დაწესებულება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ გთხოვთ ,დაგვიდასტუროთ მიღება მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 34-342313060 თარიღი: 10/05/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 010...
საჯარო დაწესებულება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მცხეთის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ გთხოვთ ,დაგვიდასტუროთ მიღება მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 34-342313065 თარიღი: 10/05/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი:...

Attachment 2017 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მიღებულია რეგისტრაციის N19/34231104-34  თარიღი: 20.04.2023 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია ══════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მიღებულია რეგისტრაციის N19/34231039-34  თარიღი: 13.04.2023 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია ══════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მიღებულია რეგისტრაციის N19/342310310-34  თარიღი: 13.04.2023 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია ═════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მიღებულია რეგისტრაციის N19/342310134-34  თარიღი: 11.04.2023 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია ═════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სამსახურის დეპარტამენტი განცხადებას არ ახლავს ხელმოწერა და პირადობის მოწმობის ასლი. გთხოვთ, გამოგზავნოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ მიცემა მსვლელობა. მცხეთის მუნიციპალიტეტის...
საჯარო დაწესებულება: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მარიამი კიბილოვი თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?