გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები

ანამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან გორის მუნიციპალიტეტის მერია

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ გორის მუნიციპალიტეტის მერია.

მოგესალმებით,

გორის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2013-2023 წლებში საერთაშორისო ან არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული მუნიციპალური პროექტები, მათი ბიუჯეტები, ათვისებული და აუთვისებელი ხარჯები. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- დამფინანსებელი ორგანიზაცია
- პროექტის ბიუჯეტი
- ათვისებული თანხები
- აუთვისებელი თანხები
- მიმართულებები, სადაც ვერ მოხდა განსაზღვრული თანხის ათვისება

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

მადლობა.

პატივისცემით,

ანა

info, გორის მუნიციპალიტეტის მერია

გთხოვთ დაურთოთ თქვენი პირადობის ასლი

პატივისცემით,

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: ანა <[მოთხოვნის #1595 ელ-ფოსტა]>
Sent: Wednesday, April 12, 2023 3:48:01 PM
To: info
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში
2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული
პროექტები
 
მოგესალმებით,

გორის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2013-2023 წლებში საერთაშორისო ან არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ
დაფინანსებული მუნიციპალური პროექტები, მათი ბიუჯეტები, ათვისებული და
აუთვისებელი ხარჯები. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- დამფინანსებელი ორგანიზაცია
- პროექტის ბიუჯეტი
- ათვისებული თანხები
- აუთვისებელი თანხები
- მიმართულებები, სადაც ვერ მოხდა განსაზღვრული თანხის ათვისება

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან
კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

მადლობა.

პატივისცემით,

ანა

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1595 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

მოგესალმებით,

ჩემ მიერ გამოგზავნილი წერილი აკმაყოფილებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კანონით განსაზღვრულ ყველა მოთხოვნას. უფრო კონკრეტულად, სზაკ-ის 78-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, მომეთხოვება ჩემს განცხადებაში წარვადგინო:

ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი;
ბ) განმცხადებლის ვინაობა და მისამართი;
გ) მოთხოვნა;
დ) განცხადების წარდგენის თარიღი და განმცხადებლის ხელმოწერა;
ე) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხა, მათი არსებობის შემთხვევაში.

გთხოვთ, განმიმარტოთ, სზაკ-ის რომელი მუხლის საფუძველზე მთხოვთ პირადობის მოწმობის ასლის გამოგზავნას.
მადლობა,

პატივისცემით,

ანა მაღლაკელიძე

info, გორის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

გამარჯობა, 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის მე-4 ნაწილის
თანახმად, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი
მტკიცდება შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 აპრილის დადგენილება N29

პატივისცემით,

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: ანა <[მოთხოვნის #1595 ელ-ფოსტა]>
Sent: Saturday, April 15, 2023 9:57:00 PM
To: info
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში
2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული
პროექტები
 
მოგესალმებით,

ჩემ მიერ გამოგზავნილი წერილი აკმაყოფილებს საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კანონით განსაზღვრულ ყველა მოთხოვნას. უფრო კონკრეტულად,
სზაკ-ის 78-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, მომეთხოვება ჩემს
განცხადებაში წარვადგინო:

ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომელსაც მიმართავს
განმცხადებელი;
        ბ) განმცხადებლის ვინაობა და მისამართი;
        გ) მოთხოვნა;
        დ) განცხადების წარდგენის თარიღი და განმცხადებლის ხელმოწერა;
        ე) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხა, მათი არსებობის
შემთხვევაში.

გთხოვთ, განმიმარტოთ, სზაკ-ის რომელი მუხლის საფუძველზე მთხოვთ პირადობის
მოწმობის ასლის გამოგზავნას.
მადლობა,

პატივისცემით,

ანა მაღლაკელიძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება