საქართველოს მიერთება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის სახელით გაკეთებულ განცხადებებზე

საჯარო დაწესებულებამ ინფორმაციის გაცემის კანონით დადგენილი ვადები დაარღვია. დაწესებულება ვალდებული იყო პასუხი გაეცა დაუყონებლივ, დიდი ოდენობით მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში კი ვადა ჰქონდა თარიღამდე: by (დეტალები)

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2023 წლის განმავლობაში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის სახელით გაკეთებული 141 განცხადებიდან, საქართველო მიუერთდა 70 განცხადებას;

საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში ევროკავშირის სახელით გაკეთებული 781 განცხადებიდან, საქართველო მიუერთდა 603-ს.

გთხოვთ, გამიზიაროთ ინფორმაცია, კონკრეტულად რომელ განცხადებებს მიუერთდა და არ მიუერთდა საქართველო 2023 წელს საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის სახელით გაკეთებული განცხადებების ფარგლებში.

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ ელექტორნული ფორმით და ჩემთანაც მიმოწერა იქონიოთ ამ პლატფორმის მეშვეობით.

პატივისცემით,

ნინო აფაქიძე