საჯარო დაწესებულება

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

15 მოთხოვნა
მარნეულის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა მოგესალმებით, თქვენი წერილი დარეგისტრირდა გიგზავნით სარეგისტრაციო ნომერს 19/322311885-32. პატივისცემით,  ═════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მარნეულის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო მოგესალმებით, თქვენი წერილი დარეგისტრირდა გიგზავნით სარეგისტრაციო ნომერს 19/322311886-32. პატივისცემით, ══════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მარნეულის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები -- პატივისცემით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია ადმინისტრაციული სამსახური; ინფორმაციისა  და სტატისტიკის განყოფილება; წერილის ნომერი: 32-322312514...
საჯარო დაწესებულება: მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მარნეულის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 მოგესალმებით, თქვენი წერილი დარეგისტრირდა გიგზავნით სარეგისტრაციო ნომერს 19/322311883-32. პატივისცემით, ══════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მარნეულის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, თქვენი წერილი დარეგისტრირდა. გიგზავნით სარეგიტრაციო ნომერს 19/3223125220-32. პატივისცემით, 
საჯარო დაწესებულება: მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მარნეულის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ -- პატივისცემით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია ადმინისტრაციული სამსახური; ინფორმაციისა  და სტატისტიკის განყოფილება; წერილის ნომერი: 32-322312514...
საჯარო დაწესებულება: მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მარნეულის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია მოგესალმებით, მარნეულის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მარნეულის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. მოგესალმებით, მარნეულის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები მოგესალმებით, მარნეულის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, თქვენი წერილი დარეგისტრირდა. გიგზავნით სარეგისტრაციო ნომერს 19/3223110132-32. პატივისცემით, ════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, თქვენი წერილი დარეგისტრირდა. გიგზავნით სარეგისტრაციო ნომერს 19/3223101109-32. პატივისცემით,  ═══════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მოგესალმებით, მარნეულის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მოგესალმებით, მარნეულის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
გზების რეაბილიტაციის რაოდენობა მოგესალმებით,   თქვენი წერილი (23 ნოემბერი 2022 წელი) მიღებულია და დარეგისტრირებული.   გიგზავნით რეგისტრაციის ნომერს   მერია: 19/322232926-32 - 2...
საჯარო დაწესებულება: მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?