ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური

საჯარო დაწესებულება

ამ ვებგვერდის გამოყენებით გაგზავნილი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები

ჯერ არავის არ გამოუთხოვია საჯარო ინფორმაცია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურიდან ამ ვებგვერდის გამოყენებით.