საჯარო დაწესებულება

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია

17 მოთხოვნა
აბაშის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 გთხოვთ დაგვიდასტოროთ მიღება   პატივისცემით,  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია On Tue, Apr 25, 2023 at 2:42 PM აბაშის მერია <[1][აბაშის მუნიციპალიტეტის მ...
საჯარო დაწესებულება: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები გთხოვთ დაგვიდასტოროთ მიღება   პატივისცემით,  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია On Tue, Apr 25, 2023 at 2:46 PM აბაშის მერია <[1][აბაშის მუნიციპალიტეტის მ...

Attachment 2014 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება   პატივისცემით,  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 10-102312330 თარიღი: 03/05/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირ...
საჯარო დაწესებულება: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
აბაშის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. გთხოვთ დაგვიდასტოროთ მიღება   პატივისცემით,  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 10-102311517 თარიღი: 25/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე...
საჯარო დაწესებულება: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
აბაშის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშევბული ხარვეზების გამო გთხოვთ დაგვიდასტოროთ მიღება   პატივისცემით,  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 10-102311717 თარიღი: 27/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე...
საჯარო დაწესებულება: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
აბაშის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია გთხოვთ დაგვიდასტოროთ მიღება   პატივისცემით,  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია On Tue, Apr 25, 2023 at 2:42 PM აბაშის მერია <[1][აბაშის მუნიციპალიტეტის მ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
აბაშის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები გთხოვთ დაგვიდასტოროთ მიღება   პატივისცემით,  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია On Thu, Apr 27, 2023 at 2:22 PM აბაშის მერია <[1][აბაშის მუნიციპალიტეტის მ...
საჯარო დაწესებულება: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები გთხოვთ დაგვიდასტოროთ მიღება   პატივისცემით,  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 10-102311738 თარიღი: 27/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე...

Attachment .x.xlsx

საჯარო დაწესებულება: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები გთხოვთ დაგვიდასტოროთ მიღება   პატივისცემით,  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 10-10231231 თარიღი: 08/05/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე...
საჯარო დაწესებულება: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
აბაშის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ გთხოვთ დაგვიდასტოროთ მიღება   პატივისცემით,  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია On Fri, May 5, 2023 at 10:14 AM აბაშის მერია <[1][აბაშის მუნიციპალიტეტის მ...
საჯარო დაწესებულება: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
აბაშის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა გთხოვთ დაგვიდასტოროთ მიღება   პატივისცემით,  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 10-102311613 თარიღი: 26/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე...
საჯარო დაწესებულება: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
აბაშის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდა და თქვენგან განცხადების რეგისტრაციის ნომერიც კი არ მიმიღია. ველოდები რეგისტრაციის ნომერ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
აბაშის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები მოგესალმებით, აბაშის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
დევნილთა რაოდენობა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: გიორგი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. გთხოვთ, დაუყოვნებლივ გამომიგზვანოთ 10 აგვისტოს შე...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია მომხმარებლის მართა მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?