ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება შსს -ში

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. სახის ამომცნობ რა სისტემებს/ტექნოლოგიებს ფლობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და რა შემთხვევებში გამოიყენება ეს ტექნოლოგიები?
2. ხელოვნური ინტელექტის შემცველ რა პროგრამებს იყენებენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სამინისტროს დაქვემდებარებული სტრუქტურები? გთხოვთ, მომაწოდოთ ამ პროგრამების დასახელება, დანიშნულება, შემქმნელი და მომხმარებელთა აუდიტორია, ასევე პროგრამების გამოყენება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml, pdf, word და ა.შ.).

განცხადების ფორმა: https://docs.google.com/document/d/1m1P6...

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.