მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თელავის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების (სსიპ) სია დასახელებითა და საიდენტიფიკაციო ნომრის მითითებით;
2. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში მოქმედი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების (ააიპ) სია დასახელებითა და საიდენტიფიკაციო ნომრის მითითებით.

პატივისცემით,

ანა აბაშიძე

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, 

გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან. 
გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება.
პატივისცემით, 
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ადმინისტრაციული სამსახური

გიდასტურებთ წერილის მიღებას

პატივისცემით,

ანა აბაშიძე