სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სტატისტიკა

ლიზიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ, კანონით დადგენილ ვადაში მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია სახელმწიფო სასწავლო გრანტის შესახებ, ჩაშლილი წლების მიხედვით (2005-2022 წლები):
- დარეგისტრირებულ აბიტურიენტთა რა რაოდენობა ხდება სტუდენტი?
- რის მიხედვით ხდება გრანტის გაცემა?
- აბიტურიენტების რაოდენობა თითოეულ საგრანტო კატეგორიაში;
- თითოეული საგრანტო კატეგორიის მინიმალური აბსოლუტური ქულა (ზღვარი);
- სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოყოფილი თანხა სტუდენტების დასაფინანსებლად და ამ თანხის გადანაწილება საგრანტო კატეგორიებზე.

აგრეთვე, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის შესახებ, ჩაშლილი წლების მიხედვით (2007-2022 წლები):
- დარეგისტრირებულ სტუდენტთა რაოდენობა;
- იმ სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც გრანტის გაუმჯობესება მოახერხეს;
- სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოყოფილი თანხა საგრანტო კონკურსისთვის და ამ თანხის გადანაწილება საგრანტო კატეგორიებზე.
გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel, csv, xml) იმავე ელ-ფოსტის მისამართზე, რომლიდანაც ეს წერილი მიიღეთ.

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

Nana Gaprindashvili, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

მოგესალმებით ქალბატონო ლიზი,
გთხოვთ, თქვენი წერილი გამოაგზავნოთ ცენტრის ოფიციალურ ვებ. გვერდზე არსებული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ფორმატში, რათა შევძლოთ და მსვლელობა მივცეთ წერილს შესასრულებლად (იხ. https://online.naec.ge/publicinfo/reques...).

პატივისცემით,
ნანა გაფრინდაშვილი

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,
მადლობა გაზიარებული შაბლონისთვის, თუმცა, საქართველოს კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული წერილობითი ფორმის კონკრეტული სახე. გთხოვთ, ჩემ მიერ გამოგზავნილი წერილის მიხედვით მომაწოდოთ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია, რადგან წერილი აკმაყოფილებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კანონით განსაზღვრულ ყველა მოთხოვნას. უფრო კონკრეტულად, სზაკ-ის 78-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, მომეთხოვება ჩემს განცხადებაში წარვადგინო:
ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი;
ბ) განმცხადებლის ვინაობა და მისამართი;
გ) მოთხოვნა;
დ) განცხადების წარდგენის თარიღი და განმცხადებლის ხელმოწერა;
ე) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხა, მათი არსებობის შემთხვევაში.
პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

მოგესალმებით,
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.
თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 30 აგვისტოს მოვითხოვე.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.
გთხოვთ, დამიდასტუროთ წერილის მიღება და მომწეროთ გამოგზავნილი განცხადების რეგისტრაციის ნომერი ("სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სტატისტიკა")
პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

Kate Shukakidze, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

3 თანდართული დოკუმენტი

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Sent: Thursday, September 15, 2022 11:46 AM
To: [ელ-ფოსტა]
<[ელ-ფოსტა]>
Subject: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
 
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება
 პატივისცემით

Kate Shukakidze, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

2 თანდართული დოკუმენტი

Kate Shukakidze, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

2 თანდართული დოკუმენტი

Kate Shukakidze, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

3 თანდართული დოკუმენტი

გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება

Kate Shukakidze, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

1 თანდართული დოკუმენტი

Kate Shukakidze, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

1 თანდართული დოკუმენტი

Kate Shukakidze, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

2 თანდართული დოკუმენტი

Kate Shukakidze, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

1 თანდართული დოკუმენტი

Kate Shukakidze, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

2 თანდართული დოკუმენტი

Kate Shukakidze, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

გამოგიგზავნეთ რამოდენიმე წერილი დანაწილებული ფაილებით
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება
პატივისცემით,

მოგესალმებით,
გიდასტურებთ წერილის მიღებას. გმადლობთ გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის.
პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე