"საკრებულოს სხდომებში მოქალაქეთა ჩართულობის კვლევა"- საბაკალავრო ნაშრომი

საჯარო დაწესებულებამ ინფორმაციის გაცემის კანონით დადგენილი ვადები დაარღვია. დაწესებულება ვალდებული იყო პასუხი გაეცა დაუყონებლივ, დიდი ოდენობით მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში კი ვადა ჰქონდა თარიღამდე: by (დეტალები)

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ:
1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარებული საჯარო სხდომების რაოდენობა და ასევე დამსწრეთა რაოდენობა (2018-2023 წლები) ;
2. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო სხდომებში ჩართულობის სურვილის მქონე მოქალაქეთა რაოდენობა (2018-2023 წლები);
3. რა საკითხები იქნა განხილული ჩატარებულ სხდომებზე და რა მოსაზრებები ჰქონდათ მოქალაქეებს (2018-2023 წლები);
4. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომების ოქმები (2018-2023);
5. სხდომებზე დამსწრე მოქალაქეთა რაოდენობა და მათი სტატუსი (2018-2023)

პატივისცემით,

მარიამი