მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2022 წელს თბილისის ქუჩების საახალწლო გაფორმებისთვის გამოყოფილი თანხის ოდენობა.

პატივისცემით,

თათია

Foi, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

თქვენი 2022 წლის 19 დეკემბრის N19/01223533279-01 განცხადების პასუხად, შპს
"თბილსერვის ჯგუფიდან" მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, გაცნობებთ, რომ
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2022 წლის 25 ივლისის
#22.1159.1254 განკარგულებით შპს "თბილსერვის ჯგუფს" საახალწლო
ილუმინაციებისა და კონსტრუქციების აღდგენის სამუსაოებთან დაკავშირებით
გამოეყო - 436 884,15 ლარი, ხოლო 2022 წლის 26 დეკემბრის #22.1996.2153
განკარგულებით საახალწლო ილუმინაციების სამონტაჟო სამუშაოებისათვის გამოეყო 3
910 630, 50 ლარი. 
პატივისცემით,

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: თათია <[მოთხოვნის #1321 ელ-ფოსტა]>
Sent: Sunday, December 18, 2022 1:45:38 PM
To: Foi
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - საახალწლო განათებებზე დახარჯული
თანხა
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2022 წელს თბილისის ქუჩების საახალწლო გაფორმებისთვის გამოყოფილი თანხის
ოდენობა.

პატივისცემით,

თათია

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1321 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers