რამდენი საჯარო ინფორმაცია შემოვიდა და გაეცა პასუხი 2021 წელს

წარმატებული მოთხოვნა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს

მოგესალმებით,
წარმოგიდგენთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნას.

გაცნობებთ, რომ მოთხოვნას გიგზავნით საიტ askgov.ge-ს მეშვეობით და ხელმოწერილ პდფ ფაილს ვერ ავტვირთავ, შესაბამისად, ელექტრონული ფორმით ინფორმაციის გამოთხოვა ფიზიკურ ხელმოწერას ვერ გაითვალისწინებს და ხელს ვაწერ ელექტრონული ფორმით.

დამატებით განვმარტავ, რომ ჩემი წერილი გამოგზავნილი იყო თქვენი უწყების ოფიციალურ ელ.ფოსტაზე, რაც ცხადყოფს რომ მოვმართე თქვენს უწყებას. შესაბამისად, გთხოვთ გაითვალისწინოთ ჩემი განცხადების წინა თარიღი - 29 ივნისი და მომაწოდოთ საჯარო ინფორმაცია დაუყოვნებლივ, რათა ჩავეტიო საკონკურსო ვადებში.

წინასწარ გიხდით მადლობას.

მოთხოვნილი ინფორმაცია:

მონაწილეობას ვიღებთ კონკურსში, რისთვისაც გვესაჭიროება გავაკეთოთ მონაცემების ცხრილი. ცხრილის შესავსებად გთხოვთ, დაუყოვნებლივ მოგვაწოდოთ შემდეგი საჯარო ინფორმაცია:

1. 2021 წლის განმავლობაში, რამდენი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შემოვიდა თქვენს უწყებაში და რამდენ მათგანს გაეცა პასუხი.
2. მოგეხსენებათ, კანონი არ არეგულირებს ინფორმაციის გაცემის შიდა პროცედურებს და უწყებებს მინიჭებული აქვთ თავისუფალი მოქმედების საშუალება. შესაბამისად, ჩამოყალიბდა პროცედურის ორნაირი სისტემა.
პირველი სისტემით, საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს, აქვს გარკვეული წვდომა უწყებაში არსებულ ინფორმაციაზე/დოკუმენტებზე, და პასუხის გასაცემ მასალებს თავად კრებს. შეკრებილ მასალებს აცნობს უწყების შესაბამის, თემატურ განყოფილებას, სრულყოფის მიზნით. ამის მერე მზადდება პასუხი.
მეორე სისტემით, ინფორმაციის/დოკუმენტაციის შეკრებას იწყებს შესაბამისი თემატური განყოფილება, და შეგროვებულ მასალას წარუდგენს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს, სრულყოფის მიზნით. ამის მერე მზადდება პასუხი.
გთხოვთ, გვაცნობოთ, რომელი სისტემის მიხედვით მოქმედება აღმოჩნდა უფრო მოსახერხებელი, თქვენი უწყებისათვის - პირველი თუ მეორე სისტემით.

გთხოვთ, პასუხი გამოგვიგზავნოთ ელ.ფოსტის საშუალებით, მისამართზე:
[email address]
დიდი მადლობა.

პატივისცემით,
გიორგი კაპანაძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი
ნინოშვილის/რუსთაველის 32/35, ბათუმი 6010

PublicInfo, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

მოგესალმებით

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:
ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელებას, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი;
ბ) განმცხადებლის ვინაობასა და მისამართს;
გ) მოთხოვნას;
დ) განცხადების წარდგენის თარიღსა და განმცხადებლის ხელმოწერას.
ე) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხას, მათი არსებობის შემთხვევაში.

გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი, რათა შევძლოთ თქვენი დახმარება თუ როგორი სახით შემოიტანოთ განცხადენ ინფორმაციის გამოთხოვისთვის.

ციტატირებული სექციების ჩვენება