პროტალზე "შენი იდეა ქალაქის მერს" შემოსული განცხადებები

ნინომ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
გთხოვთ, ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:
- რამდენი იდეა შემოვიდა საიტზე https://idea.municipal.gov.ge/home
- რეგიონი/მუნიციპალიტეტი
- განცხადების კატეგორია/ტიპი
- იდეების სტატუსი, აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე
- დაკმაყოფილებული განცადებები, რამდენ ხანში დაკმაყოილდა
- მომლონიდე განცხადებები, რამდენი ხანია განხილვის პროცესშია

პატივისცემით,
ნინო

Foi, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

თქვენი 2023 წლის 19 მაისის N19/01231393196-01 განცხადების პასუხად,
გიგზავნით ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას: 

ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) თანამშრომლობის ფარგლებში” ონლაინ
პლატფორმის მეშვეობით, ,,შენი იდეა ქალაქის მერს“ ამ დროისთვის, სულ
წარმოდგენილი გახლავთ 1402 იდეა. აღნიშნული იდეებიდან 2 იდეა გახლავთ
მიმდინარე, განხილვის პროცესშია 22 იდეა. ამასთან, უარყოფილი იდეების
რაოდენობაა - 2, არშემდგარი იდეების - 999 იდეა, ხოლო დაბლოკილი იდეების -
374. 

პატივისცემით, 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: ნინო <[მოთხოვნის #2677 ელ-ფოსტა]>
Sent: Friday, May 19, 2023 12:51:59 AM
To: Foi
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - პროტალზე "შენი იდეა ქალაქის მერს"
შემოსული განცხადებები
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
 გთხოვთ, ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:
- რამდენი იდეა შემოვიდა საიტზე [1]https://idea.municipal.gov.ge/home
- რეგიონი/მუნიციპალიტეტი
- განცხადების კატეგორია/ტიპი
- იდეების სტატუსი, აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე
- დაკმაყოფილებული განცადებები, რამდენ ხანში დაკმაყოილდა
- მომლონიდე განცხადებები, რამდენი ხანია განხილვის პროცესშია

პატივისცემით,
ნინო

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2677 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[2]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[3]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://idea.municipal.gov.ge/home
2. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
3. http://askgov.ge/ka/help/officers