მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. 2018 წლიდან 2024 წლის 31 მარტის ჩათვლით, რამდენი მანქანა, რა ბრენდის და რომელ წელს გამოშვებული იმყოფება სამინისტროს ბალანსზე? - ინფორმაცია მოგვაწოდეთ ჩაშლილად წლების მიხედვით.

2. 2018 წლიდან 2024 წლის 31 მარტის ჩათვლით რამდენი გაპიროვნებული მანქანა იმყოფება სამინისტროს ბალანსზე და ვისზე არის თითოეული მანქანა გაპიროვნებული? - ინფორმაცია მოგვაწოდეთ ჩაშლილად წლების მიხედვით.

3. 2018 წლიდან 2024 წლის 31 მარტის ჩათვლით რამდენი ლიტრი და რა ოდენობის თანხის საწვავი მოიხმარა თითოეულმა გაპიროვნებულმა მანქანამ? - ინფორმაცია მოგვაწოდეთ ჩაშლილად წლების მიხედვით.

პატივისცემით,

ანა აბაშიძე

Info, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

3 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით ქალბატონო ანა,

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში წარმოდგენილი განცხადების (საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრაციის №01/10728; თარიღი:
15.04.2024) პასუხად, გიგზავნით წერილს № 7183 (დანართი 1 ექსელის ფაილი).

გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება.

 

პატივისცემით,

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი)

საქმისწარმოების სამმართველო

 

ვ. გორგასალის ქ. № 24 ა,
თბილისი, 0114,
საქართველო
ტელ.: (+995 32) 240 59
[1]Capture 15
[2]www.justice.gov.ge

P დაფიქრდით სანამ დაბეჭდავთ, გადაარჩინეთ თუნდაც ერთი ხე.

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.justice.gov.ge/