კვლევები და ანგარიშები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების შესახებ

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.

თათია ჯონსონ

მოგესალმებით,

გთხოვთ მომაწოდოთ თქვენს ხელთ არსებული კვლევები, ანგარიშები ან სხვა შესაბამისი დოკუმენტები საქართველოში მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების შესახებ.

პატივისცემით,

თათია ჯონსონ

PublicInfo, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:
ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელებას, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი;
ბ) განმცხადებლის ვინაობასა და მისამართს;
გ) მოთხოვნას;
დ) განცხადების წარდგენის თარიღსა და განმცხადებლის ხელმოწერას;
ე) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხას, მათი არსებობის შემთხვევაში.

ციტატირებული სექციების ჩვენება