ელენე ნოდია

მოგესალმებით,

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

კიბერთავდასხმების სტატისტიკა სავარაუდო უცხო ქვეყნების მხრიდან, ჩაშლილი დანაშაულების თარიღის, კიბერთავდასხმის ობიექტის და სავარაუდო წყაროს (დამნაშავის) მიხედვით, 2007 წლიდან დღემდე თქვენს ხელთ არსებული მონაცემებით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel ან csv)

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

1 თანდართული დოკუმენტი

გიგზავნით პასუხს თქვენს წერილზე.

პატივისცემით,

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

 

2022-08-05 15:07-ში, ელენე დაწერა:

მოგესალმებით,

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე
პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

კიბერთავდასხმების სტატისტიკა სავარაუდო უცხო ქვეყნების მხრიდან, ჩაშლილი
დანაშაულების თარიღის, კიბერთავდასხმის ობიექტის და სავარაუდო წყაროს
(დამნაშავის) მიხედვით, 2007 წლიდან დღემდე თქვენს ხელთ არსებული
მონაცემებით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით
(excel ან csv)

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[1][მოთხოვნის #847 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის
შესახებ, რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია:
[2][ელ-ფოსტა]
[3]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[4]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[მოთხოვნის #847 ელ-ფოსტა]
2. mailto:[ელ-ფოსტა]
3. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
4. http://askgov.ge/ka/help/officers

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.

ელენე ნოდია

მოგესალმებით,

დიდი მადლობა წერილისთვის.
სზაკ-ის მე-40 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება არ ათავისუფლებს საჯარო დაწესებულებას იმავე ან სხვა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში მისი დადგენილი წესით გაცემის ვალდებულებისგან. გთხოვთ, როგორც თავდაპირველად მოგწერეთ, მოთხოვნილი ინფორმაცია excel-ის ფორმატში გამიზიაროთ.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

1 თანდართული დოკუმენტი

გიგზავნით პასუხს თქვენს წერილზე.

პატივისცემით,

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

 

2022-08-16 18:55-ში, ელენე ნოდია დაწერა:

მოგესალმებით,

დიდი მადლობა წერილისთვის.
სზაკ-ის მე-40 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით, საჯარო ინფორმაციის
პროაქტიულად გამოქვეყნება არ ათავისუფლებს საჯარო დაწესებულებას იმავე ან
სხვა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში მისი დადგენილი წესით
გაცემის ვალდებულებისგან. გთხოვთ, როგორც თავდაპირველად მოგწერეთ,
მოთხოვნილი ინფორმაცია excel-ის ფორმატში გამიზიაროთ.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

ციტატირებული სექციების ჩვენება

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

2 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.