ქალთა მიმართ ძალადობის სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულებისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით

მერიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ ფლობს მოთხოვნილ ინფორმაციას.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს

მოგესალმებით,

გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის სტატისტიკის შესახებ 2019 წლის იანვრიდან დღევანდელი მდგომარეობით, მათ შორის ადმინისტრაციული ერთეულებისა და ძალადობის მსხვერპლთა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით.
ასევე, ინფორმაცია:
1. კაცი პარტნიორის/მეუღლის მხრიდან ქალთა მიმართ ძალადობის ფატების შესახებ,
2. არაპარტნიორის მხრიდან ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ.
3. ზოგადი სტატისტიკა ოჯახში ძალადობის შესახებ (მათ შორის ადმინისტრაციული ერთეულებისა და ძალადობის მსხვერპლთა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით).

პატივისცემით,

მერი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2023-07-15 02:12-ში, მერი დაწერა:

ციტატირებული სექციების ჩვენება

ბატონო/ქალბატონო,

თქვენი შეტყობინება მიღებულია და რეგისტრირებულია საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხი გეცნობებათ საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილ ვადაში.
პატივისცემით,
შსს ადმინისტრაცია
მისამართი: ქ. თბილისი, გ. გულუას ქუჩა N10
ტელეფონი: შსს კანცელარია - 2 41 10 65
ელ.ფოსტა: [შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.