ქალთა მიმართ ძალადობის სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულებისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით

მერი made this Freedom of Information request to Ministry of Internal Affairs of Georgia

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Ministry of Internal Affairs of Georgia did not have the information requested.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს

მოგესალმებით,

გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის სტატისტიკის შესახებ 2019 წლის იანვრიდან დღევანდელი მდგომარეობით, მათ შორის ადმინისტრაციული ერთეულებისა და ძალადობის მსხვერპლთა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით.
ასევე, ინფორმაცია:
1. კაცი პარტნიორის/მეუღლის მხრიდან ქალთა მიმართ ძალადობის ფატების შესახებ,
2. არაპარტნიორის მხრიდან ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ.
3. ზოგადი სტატისტიკა ოჯახში ძალადობის შესახებ (მათ შორის ადმინისტრაციული ერთეულებისა და ძალადობის მსხვერპლთა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით).

პატივისცემით,

მერი

Ministry of Internal Affairs of Georgia

2023-07-15 02:12-ში, მერი დაწერა:

show quoted sections

ბატონო/ქალბატონო,

თქვენი შეტყობინება მიღებულია და რეგისტრირებულია საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხი გეცნობებათ საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილ ვადაში.
პატივისცემით,
შსს ადმინისტრაცია
მისამართი: ქ. თბილისი, გ. გულუას ქუჩა N10
ტელეფონი: შსს კანცელარია - 2 41 10 65
ელ.ფოსტა: [შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]

Ministry of Internal Affairs of Georgia

1 Attachment

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.