ინფორმაცია სტატუსშეჩერებული სტუდენტების შესახებ

მაგდა მემანიშვილიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა.

მაგდა მემანიშვილი

მოგესალმებით,

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა გათვალისწინებით (თავი მესამე, ინფორმაციის თავისუფლება), გთხოვთ, კანონით დადგენილ ვადებში მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

2021 წლის ნოემბრის მდგომარეობით საქართველოს მასშტაბით რამდენ სტუდენტს აქვს შეჩერებული სტატუსი?

გთხოვთ, აღნიშნულ სტატისტიკურ მონაცემებში მიუთითოთ:

1. სტუდენტის სტატუსის შეჩერების წელი;

2. სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მიზეზი;

3. სტატუსშეჩერებული პირის სქესი, ასაკი (ანდა დაბადების წელი);

4.უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება, რომელშიც ირიცხება სტატუსჩეჩერებული პირი;

5. სტატუსის შეჩერების მიზეზი (თუკი, პირს აქვს იდენტიფიცირებული მიზეზი)

პატივისცემით,

მაგდა მემანიშვილი

მაგდა მემანიშვილი

მოგესალმებით,

22 ნოემბერს გამოვითხოვე სტატისტიკური ინფორმაცია სტატუსშეჩერებული სტუდენტების შესახებ. მოტხოვნიდან გასულია 1 თვე, თუმცა პასუხი ჯერ ისევ არ მიმიღია. გთხოვთ, დაიცვათ ზოადი ადმინისტრაციული კოდექსისი მე-3 თავში გაწერილი ვადები და მომაწოდოთ მოტხოვნილი ინფორმაცია.

პატივისცემით,

მაგდა მემანიშვილი

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

2 თანდართული დოკუმენტი

გაურკვეველი ტექნიკური მიზეზის გამო, წერილის მიწოდება ვერ მოხერხდა