განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ.

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2013-2023 წლებში თქვენი დაწესებულების საწვავის ხარჯები. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- საწვავის რაოდენობა (ლიტრობით)
- საწვავის ხარჯი

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

eqe_info, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ აღნიშნულის შესახებ უნდა მოგვწეროთ ოფიციალურად განცხადებით
(განცხადება უნდა იყოს თქვენს მიერ ხელმოწერილი ე.წ სველი ხელმოწერით/კალმით ან კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით). განცხადებას გამოგზავნისას დაურთეთ პირადობის ასლი.
გიგზავნით განცხადების ფორმას.
პატივისცემით,
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
მისამართი: საქართველო, თბილისი 0193, მ. ალექსიძის ქ. მე-2 შესახ. N2
ტელეფონი: (+995 32) 2 200 220
www.eqe.ge

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომწეროთ კანონის მუხლი, რომელიც მავალდებულებს სველ ხელმოწერას. სზაკ-ში არ არის მითითებული ხელმოწერის ტიპი, ამიტომ გთხოვთ, სზაკ-ის 37-ე და 78-ე მუხლების გათვალისწინებით, დაარეგისტრიროთ ჩემი განცხადება განცხადება, მომწეროთ რეგისტრაციის ნომერი და 10 სამუშაო დღის ვადაში მომაწოდოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია. გმადლობთ.

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

eqe_info, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

მოგესალმებით,
თქვენ როგორც აღნიშნეთ, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78 მუხლით და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2022 წლის 18 აგვისტოს N 919616 ბრძანების მე-2 მუხლით განსაზღვრულია განცხადების დარეგისტრირება.
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საქმისწარმოების წესისა და შინაგანაწესის დამტკიცების
შესახებ ბრძანების მიხედვით, ფიზიკური პირის მიერ ცენტრში შემოტანილ კორესპონდენციას (განცხადებას) უნდა ერთვოდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვინაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
პატივისცემით,
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
მისამართი: საქართველო, თბილისი 0193, მ. ალექსიძის ქ. მე-2 შესახ. N2.
ტელეფონი: (+995 32) 2 200 220
www.eqe.ge

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

ვინაიდან ვერ ვნახე ინტერნეტში თქვენს მიერ მოყვანილი ბრძანება, გთხოვთ, რომ გადმომიგზავნოთ, რომ გავეცნო. რადგან სზაკ-ში არ არის მითითებული სველი ხელმოწერის აუცილებლობა და არც სხვა საჯარო დაწესბეულები არ ითხოვენ ამას, უნდა გავეცნო ამ ბრძანებას, რომ თქვენი უარი ლეგიტიმური იყოს. გმადლობთ.

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

eqe_info, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

მოგესალმებით ქალბატონო მირანდა,

მოგვმართეთ განცხადებით და თან დაურთეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

პატივისცემით,
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
მისამართი: საქართველო, თბილისი 0193, მ. ალექსიძის ქ. მე-2 შესახ. N2.
ტელეფონი: (+995 32) 2 200 220
www.eqe.ge

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

განცხადებით უკვე მოგმართეთ და ყველა იმ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს ეს განცხადება, რასაც სზაკ-ი ითხოვს. პირადობის ასლის გადმოგზვანის მოთხოვნა, რომელი მუხლის საფუძველზე ხდება, გთხოვთ, მომწეროთ.

გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

eqe_info, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

მოგესალმებით,

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78 მუხლით.

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

აქ არ წერი, რომ პირადობის ასლი უნდა დავურთო განცხადებას. ვინაობის დასადგენად პირადობის ნომერი კი უკვე გამოგზავნილი მაქვს.

მუხლი 78. განცხადების შინაარსი
1. განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:
ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელებას, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი;
ბ) განმცხადებლის ვინაობასა და მისამართს;
გ) მოთხოვნას;
დ) განცხადების წარდგენის თარიღსა და განმცხადებლის ხელმოწერას;
ე) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხას, მათი არსებობის შემთხვევაში.

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

Tea Tsertsvadze, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

1 თანდართული დოკუმენტი

 ქალბატონო მირანდა,

 

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარმოდგენილ თქვენს
განცხადებასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ "საჯარო ინფორმაციის
ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ"
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს N219 დადგენილების მე-2
მუხლის შესაბამისად თქვენ მიერ განცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაცია
საწვავთან მიმართებაში წარმოადგენს პროაქტიულად გამოქვეყნებად საჯარო
ინფორმაციას, შესაბამისად აღნიშნული ინფორმაცია წლების მიხედვით
შეგიძლიათ იხილოთ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრის ვებ გვერდზე www.eqe.ge.

აქვე განგიმარტავთ, რომ უფლება გაქვთ მიმართოთ საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის 47-ე მუხლით დადგენილ რეგულაციებს.  

 

 

 

 

 

პატივისცემით,

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე  

პასუხისმგებელი პირის მოვალეობის შემსრულებელი

თეა ცერცვაძე

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

მისამართი: საქართველო, თბილისი 0193, მ. ალექსიძის ქ. N1

ტელეფონი: (+995 32) 2 200 220

მობილური(+995) 591 01 76 32

[1]www.eqe.ge 

 

[2]cid:image001.jpg@01D2196C.9D27A870

 

References

Visible links
1. http://www.eqe.ge/