დაბინძურებისგან დაცვა

მომხმარებელი უცდის შიდა გასაუბრებას საჯარო დაწესებულებასთან - სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური, რომელიც ამ განცხადებაზეა პასუხისმგებელი.

მოგესალმებით,
სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
საზღვაო ეკვატორიის დაბინძურების ასარიდებლად განხორციელებული ქმედებების შესახებ მონაცემები 2019-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- წელი
-ხარჯი
-მიზანი
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

მოგესალმებით,
თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 20 სექტემბერს მოვითხოვე.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.
გთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად გამომიგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე