წყლის რესურსების დასაცავად განხორციელებული ქმედებები

მართამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

ეს მოთხოვნა დახურულია ახალი მიმოწერისთვის. დაგვიკავშირდი თუ ფიქრობ, რომ იგი უნდა გაიხსნას.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ საჯარო ინფორმაცია წყლის რესურსების დასაცავად განხორციელებული ქმედებების შესახებ:
• რა დარღვევები ფიქსირდება, რომლებიც გამოწვეულია მოქალაქეთა დაბალი ინფორმირებულობით?
• ბუჯეტით რა თანხა გაქვთ გათვალისწინებული ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად?
• ინფორმაცია წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების შესახებ (საქართველოში მსგავსი ტექნიკით მოპოვებული ენერგიის ლოკაციები).
გთხოვთ, ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel, csv).

წინასწარ გიხდით მადლობას,
პატივისცემით,
მართა მხეიძე.

1 თანდართული დოკუმენტი

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ საჯარო ინფორმაცია წყლის
რესურსების დასაცავად განხორციელებული ქმედებების შესახებ:

• რა დარღვევები ფიქსირდება, რომლებიც გამოწვეულია მოქალაქეთა დაბალი
ინფორმირებულობით?

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ძირითადი მიზანია
საზოგადოების გარემოსდაცვითი და აგრარული განათლების ხელშეწყობა და
ცნობიერების ამაღლება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების
ჩართულობა და გარემოსდაცვით და აგრარულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა.

აქვე მოგახსენებთ, რომ ცნობიერების ამაღლების მიზნით გარემოსდაცვითი
ინფორმაციის და განათლების ცენტრმა შეიმუშავა სკოლამდელი
გარემოსდაცვითი განათლების სახელმძღვანელო, რომელშიც ერთი თავი წყლისა
და ენერგის დაზოგვას ეთმობა. სახელმძღვანელოს მიხედვით  გადამზადდა 2053
აღმზრდელი.

2020 წელს ცენტრმა ასევე შექმნა სახელმძღვანელოების კრებული
გარემოსდაცვითი და აგარარული განათლება სკოლაში. სადაც ერთი
სახელმძღვანელო ეკუთვნის წყლის რესურსების დაცვისა და მდგრად მართვას
[1]https://elibrary.mepa.gov.ge/Ge/Library/... , რომელიც 
დამხმარე სახელმძღვანელოა ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის
მასწავლებლებისთვის. ამ ეტაპზე გადამზადებულია  2021 წელს გადამზადდა 1800
მასწავლებელი. სახელმძღვანელოს შესახებ ტრენინგები ახლაც აქტიურად
მიმდინარეობს.

საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების დონის ამაღლების მიზნით
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ახორციელებს
სხვადასხვა სახის აქტივობებს და ღონისძიებებს არაფორმალური განათლების
მიმართულებით, მათ შორის წყლისა  და წყლის რესურსების მდგრადი მართვის
შესახებ. ასევე სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
მანდატის ფარგლებში ახორციელებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით  კონტროლს,
მუხლებით (იხილეთ, ვორდის ფაილი სადაც ჩამოთვლილია მუხლები)
გათვალისწინებული დარღვევის ფაქტების აღკვეთისა და გამოვლენის მიზნით.
დეპარტამენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, გამოვლენილ
სამართალდარღვევათაგან პროცენტული მაჩვენებელი მოქალაქეთა დაბალი
ინფორმირებულობის შესახებ არაიდენტიფიცირებადია.

• ბიუჯეტით რა თანხა გაქვთ გათვალისწინებული ამ პრობლემის
აღმოსაფხვრელად?

გაცნობებთ, რომ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, როგორც
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
სისტემაში შემავალი საქვეუწყებო დაწესებულება, წარმოდგენილია ერთი
პროგრამული კოდით - „გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა“, საიდანაც
ცენტრალიზებული წესით ხორციელდება საბიუჯეტო ხარჯების გაწევა, (აღ

ნიშნული პროგრამა არ არის ჩაშლილი ქვეპროგრამებად), აქედან
გამომდინარე, კონკრეტულად ამ მიზნებისთვის გათვალისწინებული თანხების
გამიჯვნა არ არის შესაძლებელი.

• ინფორმაცია წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების შესახებ
(საქართველოში მსგავსი ტექნიკით მოპოვებული ენერგიის ლოკაციები).

წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების შესახებ ინფორმაციას
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი არ ფლობს, გთხოვთ
მიმართოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს.

ცენტრი მზად არის საინფორმაციო შეხვედრა ჩაატაროს ნებისმიერი
დაინტერესებული მოქალაქისთვის წყლის რესურსების დაცვისა და მდგრადი
მართვის შესახებ.

 

გთხოვთ, ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გამომიგზავნოთ ელექტრონული
ფორმატით (excel, csv).

 

ანა მანჯავიძე

 

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის საჯარო ინფორმაციაზე
პასუხისმგებელ პირი.

 

Sent from [2]Mail for Windows

 

References

Visible links
1. https://elibrary.mepa.gov.ge/Ge/Library/...
2. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...