ახალგაზრდების ჩართულობა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში

Viktor Datashviliმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ 2018, 2019, 2020 წლებში ახალგაზრდების ჩართულობის სტატისტიკა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში, ქვემოთ მოცემული პარამეტრების მიხედვით:

- ზემოთ მოცემული წლების მიხედვით (2018, 2019, 2020), რამდენი ახალგაზრდა ჩაერთო სავალდებულო სამხედრო სამსახურში.
- კონკრეტულად, ზემოთ მოცემული წლების (2018, 2019, 2020) მიხედვით, რომელი ასაკობრივი ჯგუფი იყო ჩართული სავალდებულო სამხედრო სამსახურში.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml და ა.შ)

პატივისცემით,

Viktor Datashvili

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.