არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება

ლეონორამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს გენერალური პროკურატურა

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ საქართველოს გენერალური პროკურატურა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს გენერალური პროკურატურა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა 2022-2023 წლის სტატისტიკა, კერძოდ,
- ბრალდებულთა რაოდენობა
- სქესი
- ასაკი
- დანაშაულის ტიპი
- სასჯელის ვადა

პატივისცემით,

ლეონორა

POG Kancelaria, საქართველოს გენერალური პროკურატურა

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად: 
1. განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:
ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელებას, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი;
ბ) განმცხადებლის ვინაობასა და მისამართს 
გ) მოთხოვნას;
დ) განცხადების წარდგენის თარიღსა და განმცხადებლის ხელმოწერას;
ე) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხას, მათი არსებობის შემთხვევაში.
გთხოვთ, გამოასწოროთ ხარვეზი და წარმოადგინოთ სრულყოფილი განცხადება. 
დაურთეთ პირადობის მოწმობის ან/და პასპორტის ასლი

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 
ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 44
                             (+995 32) 240 53 45
ელ-ფოსტა:      [ელ-ფოსტა]
ვებ-გვერდი:     www.pog.gov.ge 
მისამართი:        თბილისი, გორგასლის ქ. 24
 

 

ციტატირებული სექციების ჩვენება