არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სააღრიცხვო ბარათები

საჯარო დაწესებულებამ ინფორმაციის გაცემის კანონით დადგენილი ვადები დაარღვია. დაწესებულება ვალდებული იყო პასუხი გაეცა დაუყონებლივ, დიდი ოდენობით მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში კი ვადა ჰქონდა თარიღამდე: by (დეტალები)

დეა გიგაური

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საქართველოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ელემენტების სააღრიცხვო ბარათები, რომლების საფუძველზეც მიენიჭათ მათ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი.

პატივისცემით,

დეა გიგაური