აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები

სალომემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საჯარო დაწესებულებამ ინფორმაციის გაცემის კანონით დადგენილი ვადები დაარღვია. დაწესებულება ვალდებული იყო პასუხი გაეცა დაუყონებლივ, დიდი ოდენობით მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში კი ვადა ჰქონდა თარიღამდე: by (დეტალები)

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
- დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების რამდენი პროგრამა არსებობს;
- 2023 წლის მონაცემებით, აფხაზეთიდან რამდენი დევნილი პირი და დევნილი ოჯახია რეგისტრირებული საქართველოში. ასევე, აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მომაწოდოთ ჩაშლილად რეგიონების, ქალაქების მიხედვით;
- რამდენი ოჯახი არის გრძელვადიანად განსახლებული, რამდენ ოჯახს აქვს დადგენილი წესით შევსებული განაცხადი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მოთხოვნით;
- რამდენ ოჯახზე არის ადმინისტრაციული დაპირება გაცემული პირველივე შესაძლებლობისთანავე საცხოვრებლით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით;
- სტატისტიკური მონაცემები საცხოვრებლით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, რამდენი ოჯახი იქნა უზრუნველყოფილი 2010 წლიდან 2024 წლამდე არსებულ პერიოდში.

პატივისცემით,

სალომე

Docmanager, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი