2012-2022 წლების შშმ პირების და სპეცმასწავლებლების სტატისტიკა

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს.

გთხოვთ, მომაწოდოთ 2012-2022 წლების სტატისტიკა სკოლებში შშმ მოსწავლეებისა და სპეც მასწავლებლების რაოდენობის შესახებ.
გთხოვთ, მონაცემები ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- შშმ მოსწავლეების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით (ასევე, გამოყავით დედაქალაქი), ასაკი, სქესი, სასკოლო საფეხური.
- სპეც მასწავლებლების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, მათი ასაკი, სქესი, პროფესია, საგანმანათლებლო ხარისხი.

გთხოვთ, მონაცემები მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმით, excel-ის ფორმატით, sheet-ებად გაშლილი, ერთ ფაილად.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

eqe_info, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

მოგესალმებით,
გთხოვთ, განცხადებას დაურთოთ პირადობის ასლი, რომ შევძლოთ დარეგისტრირება.
პატივისცემით,
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
მისამართი: საქართველო, თბილისი 0193, მ. ალექსიძის ქ. მე-2 შესახ. N2.
ტელეფონი: (+995 32) 2 200 220
www.eqe.ge

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

ჩემ მიერ გამოგზავნილი წერილი აკმაყოფილებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კანონით განსაზღვრულ ყველა მოთხოვნას. უფრო კონკრეტულად, სზაკ-ის 78-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, მომეთხოვება ჩემს განცხადებაში წარვადგინო:
ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი;
ბ) განმცხადებლის ვინაობა და მისამართი;
გ) მოთხოვნა;
დ) განცხადების წარდგენის თარიღი და განმცხადებლის ხელმოწერა;
ე) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხა, მათი არსებობის შემთხვევაში.

გთხოვთ, განმიმარტოთ, სზაკის რომელი მუხლის საფუძველზე მთხოვთ პირადობის მოწმობის ასლის გამოგზავნას.

მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

eqe_info, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

მოგესალმებით,

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის ვინაობას. ამავდროულად, გასათვალისწინებელია „საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტი, რომლის მიხედვითაც, „საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ადასტურებს პირის საქართველოს მოქალაქეობას, მის ვინაობას და საცხოვრებელ ადგილს.“. შესაბამისად, პირადობის მოწმობა წარმოადგენს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვინაობის დამადასტურებელ დოკუმენტს, რაც აუცილებელია ადმინისტრაციული ორგანოს საქმისწარმოების ეფექტიანად განხორციელებისთვის.

პატივისცემით,
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
მისამართი: საქართველო, თბილისი 0193, მ. ალექსიძის ქ. მე-2 შესახ. N2
ტელეფონი: (+995 32) 2 200 220
www.eqe.ge

ციტატირებული სექციების ჩვენება