პრობლემური შემთხვევები საჯარო დაწესებულებასთან მიმოწერისას: როგორ მოვიქცე, თუ

საჯარო დაწესებულება პასუხს არ მიბრუნებს?

გირჩევთ, ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ ან რამდენიმე გზას მიმართო:

  • საწყის ეტაპზე, გირჩევთ, ახალი წერილით შეახსენო გაგზავნილი მოთხოვნა და საჯარო ინფორმაციის გაცემის კანონით დაკისრებული ვალდებულება.
  • ხანდახან პრობლემის მიზეზი შეიძლება ის იყოს, რომ დაწესებულებას შენი წერილი გამორჩა. ცდად ღირს ადრესატთან დარეკვა და თავაზიანად მოკითხვა, მიიღეს თუ არა შენი განცხადება, რომელიც ელფოსტაზე გაეგზავნათ.
  • თუ წერილი არ მიუღიათ, არის შანსი, შეტყობინება ელფოსტის „სპამში“ მოხვედრილიყო.
  • თუ არცერთმა გზამ არ გამოიღო შედეგი, შესაძლოა, გამოსავალი ადრესატ უწყებაში ადმინისტრაციული საჩივრის შეტანა ან სასამართლოთვის მიმართვა იყოს. AskGov.ge-ის გუნდი მზადაა, დაგეხმაროს. კონსულტაციისთვის, დაგვიკავშირდი.
არასრული ინფორმაცია გამომიგზავნეს?
შეახსენე თავდაპირველ წერილში მოთხოვნილი ინფორმაცია და დაუკონკრეტე, რა მონაცემები აკლია მათ პასუხს.
მონაცემების ნაცვლად, მიგზავნიან ბმულს, რომელზეც მოთხოვნილი ინფორმაციაა გამოქვეყნებული?
საჯარო დაწესებულებისგან შეგიძლია მოითხოვო ინფორმაციის სასურველ ფორმატში მიღება, რადგან სზაკ-ის მე-40 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება არ ათავისუფლებს საჯარო დაწესებულებას იმავე ან სხვა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში მისი დადგენილი წესით გაცემის ვალდებულებისგან.
მთხოვენ პირადობის მოწმობის ასლს?

განცხადების რეკვიზიტებში უკვე მითითებული გაქვს პირადი ნომერი, რაც პიროვნების იდენტიფიკაციისთვის სრულიად საკმარისია. კანონი მოქალაქეს პირადობის მოწმობის ასლის წარდგენას არ ავალდებულებს.

გირჩევთ, საჯარო დაწესებულებას უარი განუცხადო და სურვილისამებრ, დამატებით ჰკითხო, სზაკ-ის რომელი მუხლის საფუძველზე ითხოვს პირადობის მოწმობის ასლს.

ელფოსტის პირად მისამართს მთოხვენ?
შენ უკვე გაქვს პორტალისგან მონიჭებული ელფოსტის ინდივიდუალური მისამართი და აკმაყოფილებ სზაკ-ის 78-ე მუხლით დაწესებულ მოთხოვნას. გირჩევთ, პირადი ელფოსტის გაცემაზე უარი განაცხადო და საჯარო უწყებას მოუწოდო, მონაცემები იმ მისამართზე დაგიბრუნონ, რომლიდანაც განცხადება მიიღეს.
მონაცემები არასასურველ ფორმატში მივიღე?
გირჩევთ, საჯარო დაწესებულებას შეახსენო, რომ სზაკ-ის 37-ე მუხლის 1-ელი პუნქტის თანახმად, ყველას აქვს უფლება, აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს.
სხვა საჯარო დაწესებულებასთან გადამამისამართეს?
გირჩევთ, ან ახალი განცხადება გაგზავნო ახალი დაწესებულების სახელზე, ან საჯარო დაწესებულებას შეახსენო, რომ სზაკ-ის მე-80 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, თუ განცხადებით მოთხოვნილი საკითხის გადაწყვეტა მიეკუთვნება სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს უფლებამოსილებას, ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია, ამის შესახებ არა უგვიანეს 5 დღისა გადაუგზავნოს შენი განცხადება სწორ ადრესატს
ორგანიზაციის ან მოთხოვნის მიზნის დასახელებას მთხოვენ?
გახსოვდეს, რომ კანონით არ გაქვს ვალდებულება, სამუშაო ადგილი ანმოთხოვნის მიზანი დააკონკრეტო (მაგ.: არ არის საჭირო, მიუთითო, რომ მონაცემები გჭირდება აკადემიური კვლევისთვის, სტატიისთვის ან სხვ.).