ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

საჯარო დაწესებულება

1 მოთხოვნა
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
პასუხის გამომგზავნი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

აღნიშნული ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ გვერდზე [1]https://matsne.gov.ge/ka/document/search?query=%E1%83%91%E...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?