სტატისტიკა განახლებადი ენერგიის შესახებ

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

სტატისტიკა განახლებადი ენერგიის შესახებ აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე წლების მიხედვით, ჩაშლილი შემდეგნაირად:
- ენერგიის მთლიან საბოლოო მოხმარებაში განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ენერგიის წილი წლების მიხედვით
- განახლებადი ენერგიის იმპორტი და ექსპორტი

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

info, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა

მოგესალმებით, გიგზავნით პასუხს თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციაზე:

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (შემდეგში - სსე) წარმოადგენს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე დაფუძნებულ კერძო სამართლის იურიდიულ პირს - სააქციო საზოგადოებას, რომლიც ეწევა ლიცენზირებად სამეწარმეო საქმიანობას - ელექტროენერგიის გადაცემას, დისპეტჩერიზაციას და საბალანსო ბაზრის ოპერირებას. გაცნობებთ, რომ სსე არ ახორციელებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს და არ წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს, შესაბამისად, მასზე არ ვრცელდება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით ადმინისტრაციული ორგანოსთვის დადგენილი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მოთხოვნები.

გიგზავნით სსე-ის ვებგვერდის ბმულს, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ თქვენ მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია იმ ფორმატით, რომელიც ატვირთულია და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული მხარისთვის:
https://www.gse.com.ge/momkhmareblebistv...

ციტატირებული სექციების ჩვენება

ელენე ნოდია

გიდასტურებთ მიღებას. მადლობა.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია