შტატგარეშე თანამშრომლები და მათი ხელფასები

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1) 2020, 2021, 2022 და 2023 წლების (2023 ის 12 მაისის ჩათვლით) რამდენი
შტატგარეშე თანამშრომელი იყო დასაქმებული სამინისტროში - ინფორმაცია
მომაწოდეთ ჩაშლილად წლებისა და თვეების მიხედვით.

2) ამავე წლებში რა თანხა შეადგინა შტატგარეშე თანამშრომლების ხელფასებმა და
პრემიამ/დანამატმა/ჯილდომ - ინფორმაცია მომაწოდეთ ჩაშლილად წლებისა და
თვეების მიხედვით და გამოაცალკევეთ ერთმანეთისგან ხელფასები და
პრემია/დანამატი/ჯილდო.

პატივისცემით,

Ana abashidze

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.