მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1) 2016-2017-2018 წლებში შავ სიაში მოხვედრილი კომპანიებისა და ფიზიკური პირების სია - წლების მიხედვით გთხოვთ ჩამოთვლილი იყოს კომპანიები და ფიზიკური პირები.

2) თუ შესაძლებელია, შავ სიაში მოხვედრის მიზეზებიც.

პატივისცემით,

ანა აბაშიძე

info procurement, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
2018 წლის 1 ივლისს ძალაში შევიდა „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომლის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის მიხედვით „თუ ფიზიკური პირი ან კერძო სამართლის იურიდიული პირი ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ურთიერთობისას კომუნიკაციის ელექტრონულ ფორმას აირჩევს და მის მიერ წარდგენილი დოკუმენტი ხელმოწერას ან/და შტამპს საჭიროებს, სავალდებულოა ამ დოკუმენტზე კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის შესრულება ან/და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმა. ეს წესი არ ვრცელდება არარეზიდენტ პირზე, აგრეთვე იმ შემთხვევაზე, როდესაც საქართველოს კანონმდებლობა დოკუმენტზე ხელმოწერის შესრულებას ან/და შტამპის დასმას არ მოითხოვს“.
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ადმინისტრაციული ორგანოსადმი მიმართვა უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის ხელმოწერას.
თქვენს მიერ გამოგზავნილია ელექტრონული დოკუმენტი, რომელზეც მიუხედავად „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნისა არ არის შესრულებული კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან/და არ არის დასმული კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი.
შესაბამისად, გთხოვთ, კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით წარადგინოთ ელექტრონული დოკუმენტი, რომელზეც შესრულებული იქნება კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან/და დასმული იქნება კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი, წინააღმდეგ შემთხვევაში სააგენტო ვერ მიიღებს თქვენ მიერ გამოგზავნილ ელექტრონულ დოკუმენტს.
აქვე აღსანიშნავია, რომ ხსენებული კანონი არ ზღუდავს ფიზიკური პირებისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირების უფლებას, საკუთარი არჩევანის შესაბამისად გამოიყენონ მატერიალური დოკუმენტი.

ციტატირებული სექციების ჩვენება