საზღვარზე გადაადგილებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემოსვლების საერთო რაოდენობა

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე გადაადგილებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემოსვლების საერთო რაოდენობა მოქალაქეობის, წლების (2007-2022 წლები), თვეების მიხედვით(განსაკუთრებით 2022 წლის სტატისტიკა).

გთხოვთ ინფორმაცია მომაწოდეთ .xlsx გაფართოებით.

პატივისცემით,

Temur

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.