საქართველოში შემოსული რუსეთის მოქალაქეების სტატისტიკა

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. რუსეთის რამდენი მოქალაქე შემოვიდა საქართველოში 2021 წლის იანვრიდან დღემდე - ჩაშლილად თვეების მიხედვით;
2. 2021 წლის იანვრიდან დღემდე საქართველოში შემოსული რუსეთის მოქალაქეების ასაკობრივი და გენდერული მაჩვენებლები - ჩაშლილად თვეების მიხედვით;
3. რომელი ქვეყნებიდან შემოვიდნენ რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში 2021 წლის იანვრიდან დღემდე. გთხოვთ, ინფორმაცია მოგვაწოდოთ ციფრებში, თვეების მიხედვით;
4. მთლიანობაში, რუსეთის რამდენმა მოქალაქემ დატოვა საქართველო 2021 წლის იანვრიდან დღემდე - ჩაშლილად თვეების მიხედვით;
5. 2021 წლის იანვრიდან დღემდე საქართველოდან გასული რუსეთის მოქალაქეების ასაკობრივი და გენდერული მაჩვენებლები - ჩაშლილად თვეების მიხედვით;
6. რომელ ქვეყნებში გადადიან რუსეთის მოქალაქეები საქართველოდან 2021 წლის იანვრიდან დღემდე. გთხოვთ, ინფორმაცია მოგვაწოდოთ ციფრებში, თვეების მიხედვით;
7. 2021 წლიდან დღემდე, რუსეთის რამდენ მოქალაქეს ეთქვა უარი საქართველოში შემოსვლაზე და რა იყო ამის მიზეზი - ჩაშლილად თვეების მიხედვით;

პატივისცემით,

Tekla Adamia

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

კიდევ ერთხელ გავეცანი თქვენ მიერ გამოგზავნილ ბმულს, თუმცა იგი სრულად არ ასახავს მოთხოვნილ ინფორმაციას. 7 საკითხიდან მხოლოდ პირველი კომპონენტია სრულად წარმოდგენილი. გთხოვთ, სრულყოფილად მომაწოდოთ სტატისტიკა.

1. რუსეთის რამდენი მოქალაქე შემოვიდა საქართველოში 2021 წლის იანვრიდან დღემდე - ჩაშლილად თვეების მიხედვით;
2. 2021 წლის იანვრიდან დღემდე საქართველოში შემოსული რუსეთის მოქალაქეების ასაკობრივი და გენდერული მაჩვენებლები - ჩაშლილად თვეების მიხედვით;
3. რომელი ქვეყნებიდან შემოვიდნენ რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში 2021 წლის იანვრიდან დღემდე. გთხოვთ, ინფორმაცია მოგვაწოდოთ ციფრებში, თვეების მიხედვით;
4. მთლიანობაში, რუსეთის რამდენმა მოქალაქემ დატოვა საქართველო 2021 წლის იანვრიდან დღემდე - ჩაშლილად თვეების მიხედვით;
5. 2021 წლის იანვრიდან დღემდე საქართველოდან გასული რუსეთის მოქალაქეების ასაკობრივი და გენდერული მაჩვენებლები - ჩაშლილად თვეების მიხედვით;
6. რომელ ქვეყნებში გადადიან რუსეთის მოქალაქეები საქართველოდან 2021 წლის იანვრიდან დღემდე. გთხოვთ, ინფორმაცია მოგვაწოდოთ ციფრებში, თვეების მიხედვით;
7. 2021 წლიდან დღემდე, რუსეთის რამდენ მოქალაქეს ეთქვა უარი საქართველოში შემოსვლაზე და რა იყო ამის მიზეზი - ჩაშლილად თვეების მიხედვით;

პატივისცემით,

Tekla Adamia

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.