საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-მიწოდების სტატისტიკა

ლანამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, დადგენილ ვადაში მომაწოდოთ 2012-2022 წლების მონაცემები, შემდეგ საკითხებზე:

- ჯამში რამდენი ფიზიკური და ელექტრონული წერილი შემოვიდა სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით.
- საჯარო ინფორმაციის მოთხვონით შემოსული წერილებიდან, გამოყავით ტოპ 5 თემატიკა, რაზეც ყველაზე ხშირად ითხოვენ მონაცემებს.
- საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის წერილებიდან, რამდენი წერილი დარჩა უპასუხოდ და რამდენმა მიიღო მოთხოვნილი ინფორმაცია.
- უპასუხოდ დარჩენილი წერილები რა მიზეზ(ებ)ით დაიბლოკა. გთხოვთ, გამოყოთ ტოპ 5 მიზეზი, რომლის გამოც ყველაზე ხშირი იყო მოთხოვნის უარყოფა.
- საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის წერილებიდან, რამდენ მათგანს მიეწოდა მოთხოვნილი ინფორმაცია კანონით განსაზღვრული დროის გასვლის (10 დღის) შემდეგ.
- რამდენი სასამართლო დავა გქონდა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის მომთხოვნ პირებთან?
- საჯარო ინფორმაციის მომთხოვნ პირებთან, რამდენი დავა მოიგო სამინისტრომ და რამდენი წააგო?

გთხოვთ, ყველა ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია ჩაშალოთ წლების (2017-2022) და რეგიონების მიხედვით (ცალკე გამოყოფილი დედაქალაქით).

გთხოვთ, მონაცემები მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმით, excel-ის ფორმატით, sheet-ებად გაშლილი, ერთ ფაილად.

პატივისცემით,

ლანა როყვა

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.