საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-მიწოდების სტატისტიკა

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, დადგენილ ვადაში მომაწოდოთ 2012-2022 წლების მონაცემები, შემდეგ საკითხებზე:

- ჯამში რამდენი ფიზიკური და ელექტრონული წერილი შემოვიდა სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით.
- საჯარო ინფორმაციის მოთხვონით შემოსული წერილებიდან, გამოყავით ტოპ 5 თემატიკა, რაზეც ყველაზე ხშირად ითხოვენ მონაცემებს.
- საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის წერილებიდან, რამდენი წერილი დარჩა უპასუხოდ და რამდენმა მიიღო მოთხოვნილი ინფორმაცია.
- უპასუხოდ დარჩენილი წერილები რა მიზეზ(ებ)ით დაიბლოკა. გთხოვთ, გამოყოთ ტოპ 5 მიზეზი, რომლის გამოც ყველაზე ხშირი იყო მოთხოვნის უარყოფა.
- საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის წერილებიდან, რამდენ მათგანს მიეწოდა მოთხოვნილი ინფორმაცია კანონით განსაზღვრული დროის გასვლის (10 დღის) შემდეგ.
- რამდენი სასამართლო დავა გქონდა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის მომთხოვნ პირებთან?
- საჯარო ინფორმაციის მომთხოვნ პირებთან, რამდენი დავა მოიგო სამინისტრომ და რამდენი წააგო?

გთხოვთ, ყველა ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია ჩაშალოთ წლების (2017-2022) და რეგიონების მიხედვით (ცალკე გამოყოფილი დედაქალაქით).

გთხოვთ, მონაცემები მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმით, excel-ის ფორმატით, sheet-ებად გაშლილი, ერთ ფაილად.

პატივისცემით,

ლანა როყვა

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.