რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან საზღვრის კვეთა

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

ოთარი ცუხიშვილი

მოგესალმებით,
საქართველოს შსს-ს ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

რამდენმა რუსეთის მოქალაქემ გადმოკვეთა საქართველოს საზღვარი 2022 წელს თვეების მიხედვით

რამდენმა რუსეთის მოქალაქემ გადმოკვეთა საზღვარი 2022 წლის აგვისტოდან დღემდე დღეების მიხედვით

პატივისცემით
ოთარი ცუხიშვილი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.