რუსეთის მოქალაქეების მხირდან საქართველოს საზღვრის კვეთა (შემოსვლა-გასვლა) 2018-2022 წლის თვეების მიხედვით

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ მონაცემები რუსეთის მოქალაქეების მხირდან საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთაზე (შემოსვლა და გასვლა) 2018-2022 წლის თვეების მიხედვით.

info.police.ge-ზე მხოლოდ 2020-22 წლის შემოსვლა დევს ქვეყნების მიხედვით.

პატივისცემით,
ნიკა ნასრაშვილი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.