პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ხელყოფისა და კიბერდანაშაულის შემთხვევები

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე, სტატისტიკა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შემდეგი მუხლების დარღვევების შესახებ, ჩაშლილი წლებისა და დაზარალებული პირის სქესის მიხედვით:

- პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების ხელყოფა მ. 157; პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფა მ. 157-1
- კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევა მ. 158
- პირადი მიმოწერის, ტელეფონით საუბრის ან სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების საიდუმლოების დარღვევა მ. 159
- კიბერდანაშაული - თავი XXXV (მ. 284, 285, 286, 286-1)

ასევე, გთხოვთ ცალკე ფაილად გამომიგზავნოთ იმ შემთხვევების სტატისტიკა, როდესაც დაზარალებული პირი იყო პოლიტიკოსი, აქტივისტი ან სხვა საჯარო ფიგურა, ჩაშლილი იმავე ცვლადების მიხედვით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel ან csv).

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

მოგესალმებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

გთხოვთ, დამიდასტუროთ წერილის მიღება და მომწეროთ 26 ოქტომბერს გამოგზავნილი განცხადების ("პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ხელყოფისა და კიბერდანაშაულის შემთხვევები") რეგისტრაციის ნომერი.

პატივისცემით,

ლიზი გოგოლაძე

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2023-11-03 13:42-ში, ლიზი დაწერა:

ციტატირებული სექციების ჩვენება

ბოდიშს გიხდით 26 ოქტომბერს თქვენს მიერ გამოგზავნილი წერილი არ შემოსულა,
გთხოვთ გამოგზვანოთ ხელმეორედ

მოგესალმებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე, სტატისტიკა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შემდეგი მუხლების დარღვევების შესახებ, ჩაშლილი წლებისა და დაზარალებული პირის სქესის მიხედვით:

- პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების ხელყოფა მ. 157; პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფა მ. 157-1
- კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევა მ. 158
- პირადი მიმოწერის, ტელეფონით საუბრის ან სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების საიდუმლოების დარღვევა მ. 159
- კიბერდანაშაული - თავი XXXV (მ. 284, 285, 286, 286-1)

ასევე, გთხოვთ ცალკე ფაილად გამომიგზავნოთ იმ შემთხვევების სტატისტიკა, როდესაც დაზარალებული პირი იყო პოლიტიკოსი, აქტივისტი ან სხვა საჯარო ფიგურა, ჩაშლილი იმავე ცვლადების მიხედვით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel ან csv). გთხოვთ, გამომიგზავნოთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი.

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2023-11-03 14:58-ში, ლიზი დაწერა:

ციტატირებული სექციების ჩვენება

რეგისტრაციის N3229503

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.