მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შემოსავლების სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1) ბოლო 5 წლის განმავლობაში გადასახადების სახით ჯამში რა ოდენობის თანხა შეიტანეს არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის (ააიპის) სტატუსის მქონე ორგანიზაციებმა სახელმწიფო ბიუჯეტში. გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ ჩაშლილად წლების მიხედვით.

2) გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ ააიპების სია - ტოპ 10 ააიპი - რომელსაც გადასახადების სახით ყველაზე მეტი თანხა შეაქვს სახელმწიფო ბიუჯეტში. გთხოვთ მომაწოდოთ სია შესაბამისი ორგანიზაციის თანხობრივი მაჩვენებლით. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩაშლილად წლების მიხედვით.

პატივისცემით,

თეკლა ადამია