მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შემოსავლების სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. საქართველოს კანონმდებლობით კონკრეტულად რამდენი და რა ტიპის გადასახადების გადახდა უწევთ არასამეწარმეო არაკომერციულ იურიდიულ პირებს (ააიპი).
2. გთხოვთ, მომაწოდეთ ინფორმაცია ჩაშლილად წლებისა და გადასახადის ტიპის მიხედვით, რა თანხა შეიტანეს ააიპებმა ჯამში საქართველოს ბიუჯეტში 2019-2023 წლებში. (მაგ. 2019 წელი - საშემოსავლო, ქონების გადასახადი და ა.შ. ჩაშლილად)
გთხოვთ, თითოეულ წელს და გადასახადის ტიპს მიუთითოთ რამდენი ააიპის მონაცემია დათვლილი, ანუ თითოეული გადასახადი რამდენმა ააიპმა გადაიხადა.
3. შემოსავლების სამსახურისგან მიღებული პასუხის მიხედვით (N21 - 11/42538) 2019-2023 წლებში ააიპებმა კონკრეტული ოდენობის თანხები შეიტანეს ბიუჯეტში. გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია ჯამში რამდენმა ააიპმა შეიტანა ბიუჯეტში თანხა გადასახადების მიხედვით 2019-2023 წლებში. მაგ. 2019 წელს ააიპების მიერ ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადი 157413898.9 ლარს შეადგენს, კონკრეტულად რამდენი ააიპის მონაცემს მოიცავს იგი. ინფორმაცია მომაწოდეთ ჩაშლილად წლების მიხედვით.

პატივისცემით,

თეკლა ადამია