არ ვიცით, საჯარო დაწესებულებისგან გამოგზავნილი პასუხი შეიცავს ინფორმაციას თუ არა – თუ ხარ მომხმარებელი - ზაზა, გთხოვ გაიარე ავტორიზაცია და განაახლე სტატუსი.

მოსავლის დაზღვევა

ვუცდით მომხმარებელს - ზაზა, რომ ბოლო პასუხები წაიკითხოს და მათი სტატუსი განაახლოს.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს მთავრობა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. 2024 წელს მოსავლის დაზღვევის ბენეფიციარი მცირემიწიანი (სამ ჰექტრამდე) მეთხილე ფერმერების და დაზღვეული ფართობების საერთო რაოდენობა და რაოდენობა მუნიციპალიტეტების მიხედვით;
2. პირველ პუნქტში მოთხოვილი მონაცემები წლების მიხედვით 2014 წლიდან დღემდე;
3. საშუალოდ რამდენ ჰექტარ თხილის ფართობს ფლობს ერთი მესაკუთრე/მოსარგებლე?
4. ფერმერების მიერ მოსავლის დაზღვევისათვის გადახდილი და სახელმწიფოს მიერ სუბსიდირებული თანხის რაოდენობა წლების მიხედვით 2014 წლიდან დღემდე;
5. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შემდეგ სადაზღვევო კომპანიების მიერ ფერმერებისათვის ანაზღაურებული თანხა წლების მიხედვით 2014 წლიდან დღემდე;
6. აგროდაზღვევაში ჩართული კომპანიების მოგება-ზარალის მონაცემები 2014 წლიდან დღემდე;
7. თვლით თუ არა, რომ თხილის მოსავლის დაზღვევა წარმატებულია და მასში წლიდან წლამდე მეტი მცირემიწიანი ფერმერი ერთვება?

პატივისცემით,

ზაზა

Letters, საქართველოს მთავრობა

თქვენი მომართვის პასუხად გაცნობებთ, რომ  უნდა ისარგებლოთ  საქართველოს
მთავრობის ვებ-გვერდზე (gov.ge) განთავსებული შესაბამისი აპლიკაციით -
„მისწერე პრემიერ-მინისტრს“ ან „მოითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია“, შეავსოთ
ყველა აუცილებელი ველი, რომლის წარმატებით
დასრულების შემდგომ განცხადებას მიენიჭება საქმისწარმოებისათვის აუცილებელი
რეკვიზიტები მისი შემდგომი რეაგირების მიზნით. შესაბამისად განცხადებაში
მითითებული უნდა იყოს განმცხადებლის ვინაობა, საკონტაქტო ინფორმაცია და
მოთხოვნა.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: ზაზა <[მოთხოვნის #3033 ელ-ფოსტა]>
Sent: Saturday, May 25, 2024 4:20 PM
To: info
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - მოსავლის დაზღვევა
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს მთავრობა საჯარო ინფორმაციის
გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. 2024 წელს მოსავლის დაზღვევის ბენეფიციარი მცირემიწიანი (სამ ჰექტრამდე)
მეთხილე ფერმერების და დაზღვეული ფართობების საერთო რაოდენობა და  რაოდენობა
მუნიციპალიტეტების მიხედვით;
2. პირველ პუნქტში მოთხოვილი მონაცემები წლების მიხედვით 2014 წლიდან დღემდე;
3. საშუალოდ რამდენ ჰექტარ თხილის ფართობს ფლობს ერთი მესაკუთრე/მოსარგებლე?
4. ფერმერების მიერ მოსავლის დაზღვევისათვის გადახდილი და სახელმწიფოს მიერ
სუბსიდირებული თანხის რაოდენობა წლების მიხედვით 2014 წლიდან დღემდე;
5. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შემდეგ სადაზღვევო კომპანიების მიერ
ფერმერებისათვის ანაზღაურებული თანხა წლების მიხედვით 2014 წლიდან დღემდე;
6. აგროდაზღვევაში ჩართული კომპანიების მოგება-ზარალის მონაცემები 2014
წლიდან დღემდე;
7. თვლით თუ არა, რომ თხილის მოსავლის დაზღვევა წარმატებულია და მასში წლიდან
წლამდე მეტი მცირემიწიანი ფერმერი ერთვება?

პატივისცემით,

ზაზა

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #3033 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

არ ვიცით, საჯარო დაწესებულებისგან გამოგზავნილი პასუხი შეიცავს ინფორმაციას თუ არა – თუ ხარ მომხმარებელი - ზაზა, გთხოვ გაიარე ავტორიზაცია და განაახლე სტატუსი.