მონაცემები საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთაზე რუსეთის მოქალაქეების მხირდან 2018 და 2019 წლის თვეების მიხედვით.

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ მონაცემები საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთაზე რუსეთის მოქალაქეების მხირდან 2018 და 2019 წლის თვეების მიხედვით.

გადავამოწმე info.police.ge ზე და იქ მხოლოდ ჯამური მონაცემები დევს, ამიტომ გთხოვთ მომაწოდოთ თვეების მიხედვით ცალ-ცალკე ჩაშლილი მაგ ორი წლის(2018, 2019).

პატივისცემით,
ირაკლი ჭუმბურიძე

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

3 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.

მოგესალმებით,
მადლობა ინფორმაციის მოწოდებისთვის <3

პატივისცემით,
ირაკლი