მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. 2018 წლიდან 2024 წლის 31 მარტის ჩათვლით, რამდენი მანქანა, რა ბრენდის და რომელ წელს გამოშვებული იმყოფება სამინისტროს ბალანსზე? - ინფორმაცია მოგვაწოდეთ ჩაშლილად წლების მიხედვით.

2. 2018 წლიდან 2024 წლის 31 მარტის ჩათვლით რამდენი გაპიროვნებული მანქანა იმყოფება სამინისტროს ბალანსზე და ვისზე არის თითოეული მანქანა გაპიროვნებული? - ინფორმაცია მოგვაწოდეთ ჩაშლილად წლების მიხედვით.

3. 2018 წლიდან 2024 წლის 31 მარტის ჩათვლით რამდენი ლიტრი და რა ოდენობის თანხის საწვავი მოიხმარა თითოეულმა გაპიროვნებულმა მანქანამ? - ინფორმაცია მოგვაწოდეთ ჩაშლილად წლების მიხედვით.

პატივისცემით,

ანა აბაშიძე

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.