დანაშაულის სტატისტიკა ძაღლების მიმართ სასტიკი მოპყრობის შესახებ

სოფომ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. ცხოველის წამების ან მისდამი სასტიკი მოპყრობის ფაქტებზე(სსკ მუხლი 259) დაწყებული გამოძიების რაოდენობა - 2014 წლიდან 2023 წლამდე ჩაშლილად.

2. ცხოველის წამების ან მისდამი სასტიკი მოპყრობის ფაქტებზე გამოყენებული სასჯელის სახეები(259-ე მუხლი) 2014 წლიდან დღემდე, თვეების მიხედვით, ჩაშლილად.

3. ცხოველებისადმი არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე (სასკ მუხლი 104) დაწყებული გამოძიების რაოდენობა 2014 წლიდან დღემდე (წლების მიხედვით, ჩაშლილად)

4. ცხოველებისადმი არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე(104) გამოყენებული სასჯელის სახეები 2014 წლიდან დღემდე თვეების მიხედვით, ჩაშლილად.

პატივისცემით,

სოფო

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.